Statut Udruge Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku

Osnovna djelatnost Udruge Blokirani je prepoznati potencijal gdje ga drugi ne vide i primijeniti disciplinu, pragmatičnost, hrabrost i kreativnost u potrazi za rješenjima usprkos svim preprekama kroz aktivnosti:

PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI
Članak 6.

1.PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE
(1) Demokratska, politička kultura
(2) Edukacija za demokratsko građanstvo
(3) Ljudska prava
(4) Promicanje društvene solidarnosti
(5) Praćenje javnih politika i javno zagovaranje
(6) Poticanje participativne demokracije
(7) Javno informiranje
(8) Pravo na zaštitu osobnih podataka
(9) Suzbijanje i zaštita od diskriminacije
(10) Suzbijanje korupcije
(11) Zaštita prava potrošača
(12) Razvojna suradnja

2. CILJEVI UDRUGE:
Članak 7

(1) OSIGURATI DINAMIKU DEBLOKADE U PRAVCU ZAŠTITE DEMOKRATSKOG USTAVNOG USTROJA, LJUDSKIH PRAVA , PRIVATNOG VLASNIŠTVA I TRŽIŠNIH SLOBODA
Da zakoni i društvene i političke dužnosti ili obveze budu uvijek podređene pravu pojedinca na ravnopravnost pred zakonom uz uvjet da ne ugrožava isto takvo pravo drugih i da ispunjava obveze koje je sam dobrovoljno preuzeo.
Da demokratska država bude pozitivna poluga društvenoga razvoja i uspostave uvjeta za pojedinačni napredak s obzirom na to da se mnoge socijalne nevolje ne mogu riješiti samo djelovanjem slobodnoga tržišta nego je nužna demokratska korekcija u pravni, socijalni, obrazovni, politički, civilni i ekonomski život.

(2) OSIGURATI PRAVO NA PRISTUP SUDU I PRAVIČNO SUĐENJE, UVIJEK I SVIMA
Pravo pojedinca na jednaku zakonsku zaštitu bez ikakve diskriminacije, pravo na djelotvorna pravna sredstva, slobodu od jednostrane kazne, pravo na pošteno suđenje i pravo na pristup sudu pod istim okolnostima za sve strane, pravo da se bude smatran nevinim dok se ne dokaže krivnja i pravo na slobodu od primjene retroaktivnih zakona i kazni;

3. OSIGURATI TRAJNI NAČIN ZA RJEŠENJE KRIZE BLOKADE, PREZADUŽENOSTI pojedinaca, kućanstava,obrta, tvrtki osobito u vrijeme promijenjenih okolnosti, svjetske krize
Pravno redefinirati pravni institut blokiranih s ciljem trajnog rješenja krize prezaduženosti te prevencije posljedica budućih kretanja svjetske ekonomske krize ( općenito.)

4. SMANJIVATI RAZINU SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI
Da ne bude zatvaranja cjeline javnog interesa u korist malobrojnih;
Budući prestiž naše države ovisit će o tome kakve ćemo osobnosti izabrati da nas zastupaju u demokratskim zastupničkim tijelima.

Djelatnosti Udruge su:

(1) JAVNO ZAGOVARANJE I PR :
– poticanje pozitivnog dijaloga na domaćoj i međunarodnoj sceni prema promociji uzajamnog razumijevanja i stvaralačke suradnje s ciljem smanjivanja pravne nesigurnosti
– produkcija i promocija međunarodnih pravnih standarda u duhu etike ljudskih prava, europskih pravnih integracija i USTAVA RH

(2) PRAVNA ZAŠTITA
– analiza hrvatskog ovršnog i ostalih zakona u komparaciji s međunarodnim pravnim normama i rezultatima – uspostavljanje centara podrške za edukaciju socijalno osjetljivih odvjetnika;
-organiziranje preduvjeta kolektivnih tužbi za članove Udruge pred hrvatskim i EU pravnim institucijama
-otvaranje PRO BONO pravnih centara zaštite socijalno obespravljenih

(3) LOBIRANJE
-lobiranje izmjena zakona u skladu s pozitivnim, pravnim stečevinama Europskog suda Pravde, za aktivnu provedbu onog što iz anglosaksonskog pravnog sustava poznajemo kao “checks and balances“ ( kontrola i ravnoteža zakona, pravila, normi i javnih stavova ) kako bi na vrijeme uočili te ispravili greške unutar sustava.
– lobirati za razvoj pune vrijednosti građanskog društva

(4) JAVNO POLITIČKI AKTIVIZAM
– organizacija edukativnih aktivističkih radionica, seminara
– slobodno sudjelovanje u društvenom prostoru koji uređuje javne politike , što znači da se Udruga može uz građansko civilni aktivizam i javnopolitički organizirati s ciljem izlaska na parlamentarne, predsjedničke, lokalne izbore, izbore za europski parlament – Zastupanje interesa i prava građana RH, općenito.

(4) SOCIJALNA ZAŠTITA
– Izboriti se za osnovno ljudsko pravo da svi građani uvijek imaju osigurano pravo na minimum sredstava nužnih za osnovne mjesečne troškove poput hrane, režijskih troškova, sredstava za nastavak radnih i proizvodnih aktivnosti

(5) OSNIVANJE ZAKLADA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA U DOBROTVORNE SVRHE
– Prepoznati društveni problem te primjenom poduzetničkih principa kreirati i voditi poslovni pothvat, s ciljem društvene promjene,

(6) INDIVIDUALNO I GRUPNO INFORMIRANJE i savjetovanje
-aktivnosti podrške
-radionice,seminari,predavanja,savjeti,interaktivni web upitnici

(7) AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA UDRUGOM
– strateško planiranje aktivnosti Udruge
– ostale djelatnosti koje vode ostvarivanju ciljeva Udruge.

ČLANSTVO

(1) Članstvo u Udruzi je dobrovoljno, a podijeljeno je u 3 kategorije članstva.
(3) Kategorije članova mogu biti:
1. članovi podrške
2. aktivni članovi
3. počasni članovi

Članovi podrške
Članak 10.
(1) Članom podrške Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja prihvaća i podupire odredbe (ciljeve) ovog Statuta i koja ispuni Pristupnicu
(2) Pristupnica iz stavka 1. ovog članka podnosi se u elektroničkom ili drugom odgovarajućem obliku, a sadrži najmanje:
– podatke o članu koje je Udruga dužna prikupljati sukladno zakonu
– izjavu kojom se kandidat za članstvo obvezuje na poštivanje odredbi Statuta i drugih akata, kao i tijela Udruge.
(3) Osobe mlađe od 14 godina i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti, postaju članom podrške udruge uz pisanu suglasnost o učlanjivanju u udrugu koju daje zakonski zastupnik ili skrbnik.
(4) Pravne osobe ostvaruju prava u Udruzi putem ovlaštenih predstavnika.

Aktivni članovi
Članak 11.
(1) Osoba ( fizička ili pravna) koja želi postati aktivnim članom, mora prethodno najmanje šest (6) mjeseci biti upisana kao član podrške Udruge.
(2) Aktivnim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja prihvaća odredbe ovog Statuta te želi aktivno doprinijeti ostvarivanju ciljeva Udruge.
(3) Kandidatura za aktivnog člana podnosi se Predsjednici/ku Udruge.
Uz osobni zahtjev, kandidat predlaže Projektni plan sukladan ciljevima i u okviru aktivnosti udruge, mjerljiv u vremenu i prostoru, za period od godine dana.
(4) Predsjednik/ca će o prihvaćanju kandidature odlučiti u roku od 30 dana od dostave zahtjeva.
(5 ) Predsjednica/k Udruge može pravilnikom pobliže propisati postupak učlanjivanja aktivnih članova udruge, iznos članarina te kriterije prihvaćanja i/ili odbijanja Projektnog zadatka iz procesa kandidature.
(6) Aktivni član upisuje se u registar aktivnih članova u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o prihvaćenom Projektnom planu. Registar aktivnih članova vodi Predsjednik/ ca Udruge.
(7) Broj aktivnih članova udruge ograničava se na najviše 20 članova godišnje.
Zahtjev za aktivnim članstvo može se produžiti, sukladno stavku 3., Čl 10 Statuta.
(9) Aktivni član dužan je dostaviti dokaz o uplati članskog doprinosa.
(10) Predsjednik/ca može osloboditi aktivnog člana od obveze plaćanja članarine i članskih doprinosa, ako doprinosi razvoju i ostvarenju ciljeva udruge na druge, konkretne načine. Pri tom se kao kriterij prvenstveno mogu uzeti materijalno stanje člana te osobni doprinos aktivnostima i radu Udruge.
om zadatku.
(11) Članovi predsjedništva udruge biraju se isključivo iz reda aktivnih članova Udruge te moraju biti aktivni članovi Udruge , u periodu od najmanje godinu dana.
(12) Odluka Predsjednice/ka Udruge iz stavka 4. ovog članka konačna je i o njoj se obavještava osobu čiji je zahtjev za aktivno članstvo prihvaćen i/ili odbijen.
(13) Aktivni član može u svakom trenutku podnijeti molbu za premještaj iz aktivnog u redovno članstvo pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Statuta koje se odnose na primanje redovnih članova u članstvo.
(14) Mandat aktivnih članova vezan je uz mandat predsjednika/ce Udruge.

Počasni članovi
Članak 12.
(1) Počasni članovi Udruge djeluju kao dobrovoljni, Stručni savjet Udruge.
Stručni savjet sastavljen je od najviše deset (10) profesionalaca iz područja zaštite osnovnih ljudskih prava, sa zadaćom pružanja stručne pomoći Predsjedništvu Udruge, po potrebi.
(2) Počasnim članom može postati svaka fizička i pravna osoba koja uživa ugled u društvu, a koja je svojim djelovanjem znatno doprinijela ostvarivanju ciljeva i unaprjeđenju rada Udruge ili čije bi učlanjenje znatno doprinijelo ugledu Udruge.
(3) Članove Stručnog savjeta imenuje Predsjedništvo Udruge. Mandat Stručnog savjeta vezan je uz Mandat predsjedništva Udruge.
(4)Predsjedništvo može pravilnikom pobliže propisati postupak i kriterije učlanjivanja počasnih članova.

Prava i dužnosti članova
Članak 13.
(1) Prava i dužnosti članova Udruge su da:
1. Samostalno, savjesno, odgovorno i aktivno prate javno djelovanje udruge i budu obaviješteni o djelovanju Udruge,
2. sudjeluju u aktivnostima udruge sukladno razini članstva, zacrtanu Statutom,
3. konstruktivno podupiru rad Udruge;
4. sudjeluju u radu Skupštine,
5. svojim djelovanjem štite i promoviraju ciljeve Udruge,
6. Poštuju prava i obveze članova Udruge, Statut Udruge, te druge akte i odluke tijela Udruge,
7. plaćaju članarinu.
(2) Pravo i dužnost navedene u čl.13 , stavak (1), broj 4. imaju isključivo aktivni članovi Udruge.
(3) Članovi podrške i počasni članovi nemaju obvezu sudjelovati u radnim aktivnostima Udruge navedene u čl. 12, stavak (1) točka 4., osim ako im ta prava i obveze nisu dodijeljeni posebnom odlukom Predsjedništva.

STATUT UDRUGE BLOKIRANI-1

UDRUGA BLOKIRANI ( čelni ljudi)
Miriam Kervatin, predsjednica Udruge
Igor Govorčin, dopredsjednik
dr.sc.Sarajko Baksa, dopredsjednik
Mario Strinavić, glavni tajnik

udruge )

2 comments

Želi biti vaš član !Gdje mogu naći pristupnicu?

U naslovnici ove web stranice nađite oznaku :Potpis podrske.

hvala

Leave a reply