Primjer prigovora na prijedlog zabilježbe tvrtki za utjerivanje dugova

OGLEDNI PRIMJERAK PRIGOVORA( case study )
OBUSTAVLJEN POSTUPAK IZRAVNE ZABILJEŽBE B2 KAPITALA NA IMOVINI

1. OGLEDNI PRIMJERAK
na slobodnu uporabu svim blokiranim građanima RH koji su pred tijelima javne vlasti osumnjičeni za XY dugove prema XY nepoznatim vlasnicima tvrtki za utjerivanje dugova, po osnovi neutvrđenih dugova

Napomena:  građane-potrošače koje je RH propustila prethodno zaštititi od budućih namjera “isijavanja” vlasnika privatnih tvrtki za zapljenu, odn. tvrtki u rangu d.o.o. neispitane vlasničke strukture

2. USVOJEN PRIGOVOR 

OPĆINSKI SUD U ZADRU, usvojio PRIGOVOR građanina ovršenika te posljedično stopirao proces UPIS ZALOGA

Općinski sud u Zadru, usvojio prigovor građanina te posljedično stopirao upis zaloga odn. založne zabilježbe ovrhe koju zahtjeva provesti B2 Kapital ( u ZK Uložak ( teret) nekretnina u vlasništvu građanina osumnjičenog za dug)

op.a. B2 Kapital je privatna tvrtka za utjerivanje dugova

 

P R I G O V O R   OBRAZAC

PRIGOVOR SUDU NA ZALOZNO OD B2 KAPITALA

Prima: OPĆINSKI SUD U ZADRU ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZADAR
Poslovni.broj: Z- 12…6/2016

Stranke:
1. Predlagatelj uknjižbe zaloga: B2 KAPITAL D.O.O. OIB:57509775367, Zagreb, Radnička cesta 41
2. Protustranka /založni dužnik: D………N….. N,OIB: …46, ZADAR, …………….

 

P R I G O V O R NA RJEŠENJE OD 19.rujna 2016, KOJIM SE DOPUŠTA UKNJIŽBA U PODULOŠKU BROJ KPU ———— k.o.ZADAR

Zaprimivši ovosudno rješenje zemljišnoknjižnog odjela ,preporučenom poštanskom pošiljkom ali ne i u vlastite ruke, već jednostavno u poštanski sandučić bez potpisa prijama pismena ,dana 16.veljače 2017.,
ovime u skladu sa čl.57 .ZZK , ulažem PRIGOVOR radi:

-I. Nepotpunog, manjkavog, pravnog osnova nepoznatog sadržaja ugovora o ustupu tražbine u korist predlagatelja od 17.prosinca 2014.g., ovjerenog od javnog bilježnika Mladena Matoša u Zagrebu tek (?) 2.listopada 2015.godine pod posl.br.OV-1—–/15 II.
-II. Neistinitog iznosa od 2 X 50.000 Eura s obzirom na datum prijenosa tražbine.
Ustup tražbina po rečenim ugovorima je prvotno bio učinjen i to s izvornog vjerovnika HYPO-ALPE-ADRIA-BANK na H-ABDUCO d.o.o. OIB:13667298928, ZAGREB, Slavonska avenija 6a,
pa potom s istim iznosom na B2 KAPITAL.D.O.O. OIB. 57509775367, ZAGREB, Radnička cesta 41,
a da založni dužnik protivno čl.5. ZOO ( ..dužnost suradnje stranaka )..nije bio obaviješten ni od gornjeg, ni prethodnog predlagatelja, a niti od Suda, jer se ne sjeća da je potpisao potvrdu primitka Rješenja o uknjižbi, pa nije imao ni priliku da se očituje na pravne osnove , i.e. ugovore o ustupu.

OBRAZLOŽENJE:

Jasno ,po planu otplate kredita se neminovno svaki mjesec mijenja situacija posebice u današnjim kriznim vremenima.

Stoga se predlaže da se založnom dužniku podastru valjani instrumenti prijenosa odnosni ugovori o ustupu, radi očitovanja. Budući da se vrši ovrha na mirovini založnog dužnika, a da ne zna za koji iznos , i za kojeg od vjerovnika u nizu ( izvornog ili pak cesionara u slijedu), pa založni dužnik ima osnova osporavati kako uknjižbe, tako i provođenje ovrhe, sve do usuglašenja duga po datumima za pojedinog vjerovnika u slijedu.

DOKAZI :
-Provođenje ovrhe na mirovini! Za čiji račun i iznos ?
– Dopis vjerovnicima e-poštom te preporučenom poštom od ….

NAPOMENA:
Založni je dužnik od potpisa izvornih ugovora o kreditu godine 2006. i 2007., otplatio dio duga po otplatnom planu, i stoga prijedlog za uknjižbu izvornih iznosa od 2 x 50.000 Eura u korist prethodnog ,kao i sadašnjeg cesionara , nema mjesta, i stoga iznosi predloženi za uknjižbu u odgovarajuće rubrike Izvoda iz zemljišnih knjiga , su , s tadašnjim ugovornim i zakonskim zateznim kamatama definitivno NEISTINITI.

– Isto tako, založni dužnik, korisnik kredita je nastupom bankarsko-financijske krize, koja je opće poznata činjenica i koju ne treba dokazivati, u nekoliko navrata pozivom na opće odredbe ZOO, kao i one o „promijenjenim okolnostima“ 369. ,do 372. ZOO izvornom vjerovniku predlagao izmjenu kredita , s ciljem da se uz novonastale uvjete ,
ugovori primjerena kamata,
duži rok otplate i time prilagodi mogućnosti otplate, i to sve s ciljem da se otplati kredit.

Izvorni vjerovnik se oglušio, a sadašnji B2 KAPITAL .d.o.o., je telefonom odgovorio da se ..,, oni time ne bave, budući da oni nisu banka…“, unatoč načelu da se …prava i obveze zasnovana na Zakonu i ugovorima prenose onakva kakva jesu u datom trenutku, te da nitko ne može prenijeti više prava na drugoga nego što ga sam ima...

Iz gornjih razloga se predlaže da Sud ukine Rješenje o uknjižbi,
a predlagatelja uputi da ispuni sve uvjete za valjanu uknjižbu, kako s obzirom na pravne osnove tako i na iznose duga po glavnici i kamatama u sadašnjem trenutku.
Ne može se knjižiti isti iznos kod svakog prijenosa !

U Zadru…..

Prilog: Izvod o ovrsi na mirovini

Ukupno 5 primjeraka poslati SUDU. ,preporučeno s povratnicom ( i to jedan primjerak za sud, 3 primjerka za novčane institucije te jedan za Poreznu upravu.).

Rješenje_za_upis_zabilježbe_prigovora_Z181262016_Zemlišnoknjižn-1

Potpis:
za Udruga Blokirani
Igor Govorčin

Related Posts

Leave a reply