Paradržavno poslovanje vjerovnika; I ZA OVO JE KRIV OVRŠNI ZAKON

Premda podržavamo sve zakonito što vodi prema smanjenju prezaduženosti u Hrvata ne možemo, a da gorko ne ukažemo da u Hrvatskoj vjerovnici zaračunavaju i odračUnavaju POSVE PO SVOME! Nitko i ništa ( u kontekstu pravne zaštite pravne države ) ne kontrolira prilikom ovršnih postupaka.

Dužnik je uvijek nemoćan u takvim situacijama jer nema nikakvu pravnu zaštitu. U Hrvatskoj postoji veliki broj paadržavnih linija i za to su uvijek odgovorni politike i Sabor…I to je nedopustivo , bilo da je riječ o situaciji kad se dužnika tereti ili da ga se rasterećuje jer je razvidno da ukupan iznos duga koji galopira u rastu za pola milijarde mjesečno ( 31 milijardu za 322 500 dužnika ) NE POSTOJI nigdje osim u knjigama vjerovnika!

I jedino što bi Vlada morala u ovoj siuaciji napraviti jest poništiti ga i omogućiti odblokadu Hrvatske države! Jer su dozvolili paradržave u državi!

Zadnje dane imamo veći broj primjera gdje se dužnicima javljaju nagodbom iz banaka, nakon što su i banke shvatile da se bliži kraj njihovoj samovolji.
Javljaju se dužnicima i ostali vjerovnici i model “ponuda” je uglavnom isti :”Daj što daš i slobodan si!”
Npr. račun po kojem si dužan iznosio je 2400 kn.
Blokiran si već 3 godine. Danas taj dug iznosi 33 000 kn i sudski troškovi još 2800 kn.
Daj nam 6800 kn i slobodan si!

Bilo bi smiješno da nije tragično.
Vjerovnici su se svih ovih godina ponašali kao da su Turci na pazarnoj tržnici gdje nema kontrole zakonitosti nego se cjenjkanje i “daj što daš” uvažava kao Zakon.
E, mi mislimo da se nismo borili za DRŽAVU da bismo imali Cirkusariju nego da smo se borili za državu da bismo imali Vlast i Vladu koja štiti interese svih jednako, a to se ože osigurati samo kroz zakone koji imaju bazu u Ustavu i UN međunarodnim konvencijama. SVE OSTALO JE PARADRŽAVA !

SLIJEDI PRIMJER paranagodbe u financjskom smislu ( napomena- svi vi koji dobijete ovakav model ponude dobro pazite što potpisujete) jer da vam se ne dogodi da je dug vec prodan pa Vi namirite dio ali dug ostaje, da vam se ne dogodi da imate duplu ovrhu po istim dugu i sl. jer sve je to u Hrvatskoj uobičajeno i sve dok se ZAKON O OVRŠNOM POSTUPKU NE RESETIRA I NE NAPIŠE NOVI- imati ćemo paradržave ,a u paradržavnim uređenjima nema pravne sigurnosti, nema zapravo nikakve sigurnosti!

– —-

PRIVREDNA BANKA ZAGREB – dioničko društvo Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 02535697332 (u daljnjem tekstu: Banka)
koju zastupa odvjetnik Ivica Mazalin po punomoći broj MB-IP-587-2012

i

xy————————————————————————-
(u daljnjem tekstu: Dužnik)

zaključili su u Zagrebu, dana 19. veljače 2015. godine, sljedeći

UGOVOR O NAGODBI

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

• da je između Banke i Dužnika 04.01.2006. godine, sklopljen Ugovor o tekućem računu broj 3201506524 (u daljnjem tekstu: Osnovni Ugovor),
• da je Banka zbog nepridržavanja ugovornih obveza od strane Dužnika i dospjele neplaćene novčane tražbine otkazala Osnovni ugovor i pred Javnim bilježnikom Ilinkom Lisonek iz Zagreba pokrenula ovršni postupak radi naplate dospjele novčane tražbine.

Članak 2.

Ovim Ugovorom o nagodbi (u daljnjem tekstu: Ugovor) strane ovog Ugovora vansudskim putem dogovaraju način isplate duga iz čl. 1. ovog Ugovora na način i po uvjetima iz ovog Ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ukupni dug Dužnika po Osnovnom ugovoru iz članka 1. točke 1. ovog Ugovora, na dan 22.01.2015. godine, iznosi 21.986,27 HRK od čega glavnica iznosi 14.216,55 HRK, a zatezne kamate, naknade i troškovi 7.769,72 HRK.
Ugovorne strane suglasno ističu da dug iz prethodnog stavka ovog članka nije sporan, te se Dužnik odriče bilo kakvih prigovora u pogledu njegove visine i nastanka.

Članak 4.
Ovim Ugovorom Dužnik se obvezuju na ime duga iz članka 3. ovog Ugovora izvršiti uplatu od 5.700,00 HRK, do 27. travnja 2015. godine.
S navedenim iznosom izmirit će se dio obveze po glavnici, s čime je Dužnik suglasan.
Ostatak duga u iznosu od 16.286,27 HRK, uvećan za kamate i eventualne troškove do dana provođenja ovog Ugovora, Banka će otpustiti po potpisu ovog Ugovora i nakon što Dužnik uplati iznos iz prethodnog stavka, s čime je Dužnik suglasan.

Iznos iz stavka 1. ovog članka Dužnik se obvezuje uplatiti u korist računa Banke IBAN broj: HR64 2340009-1000000013, model 05, poziv na broj: 14303-7610564473.
Članak 5.
Ukoliko Dužnik ne izvrši uplatu ugovorenog iznosa iz stavka 1. članka 4. ovog Ugovora u ugovorenom roku, ovaj Ugovor smatrati će se raskinutim, a Banka zadržava pravo nastaviti postupak radi prisilnog namirenja duga putem Javnog bilježnika, uz pravo zadržaja svih do tada izvršenih uplata temeljem ovog Ugovora.
Članak 6.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da svaka strana snosi svoje troškove, a eventualni sudski troškovi koji bi pristigli nakon sklapanja ovog Ugovora i koji ugovornim stranama u trenutku sklapanja ovog Ugovora nisu bili poznati, padaju na teret Dužnika.
Članak 7.
Dužnik se obvezuje potpis na ovom Ugovoru ovjeriti kod javnog bilježnika. Troškove ovjere snosi Dužnik.
Članak 8.
Ovaj Ugovor sastavljen je u 3 (slovima: tri) jednakovaljana i istovjetna primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak, a jedan primjerak namijenjen je javnom bilježniku.

DUŽNIK: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
po punomoćniku:

______________________

Leave a reply