Ovršni zakon na snazi od 01.08.2017

ZNATNO UGROŽENA LJUDSKA PRAVA INSOLVENTNIH OVRŠENIKA

Najnovijim izmjenama Ovršnog zakona ( tzv.MOST-ove izmjene) koje su na snazi od 08/2017., dodatno su i znatno ugrožena ljudska prava ovršenika, u kontekstu  FINA, agencije za prisilno utjerivanje dugova, javni bilježnik  ( pravo na pravično (pošteno, fair) suđenje najvažnije je procesno ljudsko pravo)
Ovrhovoditelj ( novi ovrhovoditelj “agencija” protiv novog ovršenika npr. jamac) će jednostavno pokrenuti postupak izravne naplate. On se pokreće tako da ovrhovoditelj ispuni obrazac – Zahtjev za izravnu naplatu i priloži ovršnu ispravu koju ima protiv ovršenika te ih dostavi FINA-i.

Ujedno jest sporno ( i diskriminatorno)  što dužnicima koji npr. imaju plaću manje od prosječne netto plaće ( za 2017. iznosi 5.664,00kn) neće biti zaštićeno 3/4 (  5.200kn = 3/4 = 3.990,ookn –  jer maximalni iznos koji smije biti isplaćen na zaštićeni iznosi 3.776,00kn )
Za propust zakonodavca, dužnik mjesečno gubi 300 kn, za što može zahvaliti bistrim saborskim zastupnicima, osobito MOST-u.

1/10 PRIJENOS TRAŽBINE IZ OSNOVE CESIJE

U slučaju prijenosa tražbine ili obveze iz osnove za plaćanje, od 1. rujna 2017. godine omogućena je izmjena osobe ovrhovoditelja odnosno ovršenika temeljem javne ili ovjerovljene privatne isprave u slučaju osnova za plaćanje dostavljenih na izravnu naplatu i javnobilježničkih rješenja o ovrsi.

Slijedom navedenog Financijska agencija je dužna provesti ovrhu na zahtjev osobe koja u osnovi za plaćanje nije naznačena kao ovrhovoditelj/ovršenik, ako je uz osnovu za plaćanje dostavljena javna ili ovjerovljena privatna isprava kojom se dokazuje da je tražbina iz osnove za plaćanje na nju prenesena ili je na nju na drugi način prešla (npr. ugovor o cesiji), odnosno kojom se dokazuje da je obveza iz osnove za plaćanje na nju prenesena (npr. pravomoćno rješenje o nasljeđivanju).

Ako Financijska agencija već provodi ovrhu temeljem ovršne isprave, a naknadno druga osoba koja nije vjerovnik iz ovršne isprave, odnosno novi vjerovnik tražbine, zatraži nastavak provedbe ovrhe u svoju korist, odredbom čl. 209. st. 9. propisano je da će Financijska agencija postupiti po zahtjevu novog vjerovnika i to na način da će upisati traženu promjenu u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje, ali će daljnjih 60 dana od upisane promjene sredstva samo plijeniti, a naloge za prijenos sredstava novom ovrhovoditelju izdat će banci tek protekom 60 dana, ako u međuvremenu ne zaprimi drugačiju odluku suda.

2/10 ZADUŽNICA

Financijska agencija će po zadužnicama, neovisno o tome jesu li samo ovjerene ili su solemnizirane, i neovisno o tome jesu li upisane u Registar zadužnica i bjanko zadužnica, bankama izdati nalog za pljenidbu sredstava, a nalog za prijenos vjerovniku  protekom roka od 60 dana.

3/10 HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA I OVRHA

Hrvatska radiotelevizija je od 1. siječnja 2018. godine ovlaštena samostalno donositi nalog za plaćanje mjesečne pristojbe. U slučaju da na navedeni nalog obveznik ne uloži prigovor u roku od osam dana, isti postaje ovršna isprava.

4/10 IZRAVNA NAPLATA I PO PRESLICI
Od 1. rujna 2017. godine na izravnu naplatu u Financijsku agenciju mogu se dostaviti isprave u izvorniku ili otpravku, ali i u ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj preslici, uz ograničenje za zadužnice koje zbog svoje pravne prirode moraju uvijek biti dostavljene isključivo u izvorniku.

5/10 PROVEDBA OVRHE S ROKOM ZAPLJENE OD 60 DANA

Od 1. rujna 2017. godine, ovrha na novčanim sredstvima temeljem rješenja o ovrsi donesenih od strane suda, rješenja o ovrsi donesenih od strane javnog bilježnika te temeljem osnova za plaćanje dostavljenih na izravnu naplatu, provodi se s rokom zapljene od 60 dana. Ako Fina u roku od 60 dana od dana kad joj je dostavljena neka od navedenih osnova za plaćanje ne zaprimi rješenje o odgodi ovrhe, rješenje o ukidanju rješenja o ovrsi ili rješenje o obustavi ovrhe, naložit će prijenos zaplijenjenih sredstava određen osnovom za plaćanje.

Po osnovama za plaćanje koje su dostavljene Financijskoj agenciji temeljem posebnih propisa, npr. rješenje o sudskoj pristojbi, odnosno rješenje o prigovoru sukladno Zakonu o sudskim pristojbama, nalog za naplatu prema odredbama Prekršajnog zakona, rješenja o ovrsi donesenih temeljem odredbi Općeg poreznog zakona, naloga temeljem odredbi Kaznenog zakona, postupa se na način da se prijenos novčanih sredstava vrši odmah po primitku osnove za plaćanje.

6/ 10 DODATNE APSOLUTNE OVLASTI FINE

Osnove za plaćanje, sukladno čl. 209. Ovršnog zakona, postaju i zadužnica, bjanko zadužnica, nalog za plaćanje Hrvatske radiotelevizije s potvrdom o ovršnosti, europski ovršni naslov i europski platni nalog.

7/10 FINA ĆE OBAVIJEST POSLATI SAMO JEDNOJ STRANI U SPORU

Po upisu promjene ovrhovoditelja, Financijska agencija će zahtjev za nastavak postupka dostaviti prvobitnom ovrhovoditelju, ali ne i ovršeniku jer se njegov položaj ne mijenja.

8/10 OLAKŠAN PRIJENOS OVRHE NA JAMCA

Ako Financijska agencija već provodi ovrhu temeljem ovršne isprave, a ovrhovoditelj zatraži da se provedba ovrhe nastavi protiv drugog ovršenika sukladno odredbi novog stavka 10. članka 209. Ovršnog zakona, Financijska agencija će upisati osnovu na teret novog ovršenika, a po zahtjevu će postupiti na način da će izdati bankama nalog za pljenidbu sredstava, dok će se prijenos na račun ovrhovoditelja izvršiti protekom 60 dana od primitka zahtjeva, ako u međuvremenu ne zaprimi drugačiju odluku suda. U ovom slučaju, Financijska agencija će zahtjev dostaviti novom ovršeniku, sukladno odredbi čl. 8. Ovršnog zakona.

9/10 NA SVE OVRHE U TIJEKU

Navedene izmjene čl. 209. st.8.-12. Ovršnog zakona primjenjuju se na postupke u tijeku, bez obzira kada su isti pokrenuti i po kojem zakonu bi se trebali dovršiti. Navedeno znači da se nastavak ovrhe u korist novog vjerovnika, odnosno na teret drugog ovršenika može tražiti za sve osnove za plaćanje koje se u Financijsku agenciju dostavljaju na izravnu naplatu te za sva rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koja se već nalaze u redoslijedu naplate, ali ne odnose se na sudsku ovrhu.

10/10 ŠTO JE IZUZETO OD OVRHE

Izmjenom čl.173. st.2. Ovršnog zakona, od ovrhe je izuzet iznos u visini 3/4, tri četvrtine plaće ovršenika, ali ne više od 2/3 prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj ( max 3.776,00 na zasticeni račun) , a ako je plaća manja od prosječne, izuzima se iznos od 2/3 iznosa plaće.
Ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, izuzet je iznos u visini jedne polovine netoplaće ovršenika, a u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta, od ovrhe je izuzet iznos koji odgovara iznosu od 1/4 netoplaće ovršenika.

VAŽNO-IZRAVNA NAPLATA PREKO FINE

Odredbe o izravnoj naplati preko FINE primjenjuju se samo na novčane obveze koje su postale ovršne nakon 15. listopada 2012. godine (članak 10. ZZPN-a), budući da je tek tada u Ovršnom zakonu (NN 112/12) uvedena mogućnost izravne naplate putem FINA-e.
Općinski sudovi su jedini, stvarno nadležni određivati ovrhu (članak 37. stavak 1. OZ-a), za ovršne isprave koje su postale ovršne prije 15. listopada 2012. godine.

Related Posts

5 comments

Horor države nad 330.000 blikiranih obitelji, naslov je ovog posta. Ako je nešto horor, onda bi valjalo podsjtiti se na ustav RH kojim nije dozvoljen horor u bilo kojem obliku, pa ni dužniško ropstvo, a ovdje imamo situaciju dužničkog ropstva i to doživotnog. O ostalim povrijeđenim ljudskim i inim pravima da i ne govorimo. Govorim iz osobnog iskustva od kojeg je nabezazlenije ono koje me nadavno dočekalo : ovrha od T-coma o kojoj nisam imala pojma, a još manje sam imala pojma da su prodali potraživanje tvrtki Eos Matrix d.o.o, temeljem ugovora o cesiji. Dug je iz osnove navodno neplaćenih računa telefona od veljače do svibnja 2015. u ukupnoj visini 937,38 kuna narastao na 2.364,02 kune. Eos Matrix me na moje traženje izvijestio kako je 22.10.2015. otkupio potraživanje od od Hrvatskog telekoma, onda su nastupile 2 opomene pred ovrhu, koje nisam zaprimila jer su ih slali na adresu iz moje osobne, koja nije adresa na kojoj je bila telefonska linija, što je rezultiralo oršnim prijedlogom na oglasnoj ploči suda koje je postalo pravomoćno. Dana 14.06. dugovanje je poslano na Finu i dug tamo lijepo i brzo napreduje…Otišla sam odmah u T-com i podnijela prigovor, budući sam ja T-comu bila dostupna, kako putem mobitela, tako i dostavom na adresu gdje bila telefonska linija, a to je Vodnjan, Prvomajska b.b. Upstalom i kasnije sam koristila taj telefon, mogli su me jednostavno isključiti, pa bih shvatla da nešto nije u redu. Uglavnom sad imam o čemu razmišljati… A ono o čemu već dulje vrijeme najozbiljnije razmišljam i želim predložiti udruzi Blokirani, jest pokretanje tužbe pred međunarodnim sudom, tužbenim zahtjevom protiv države koja ovakve zakone donosi, a koji su u svojoj osnovi protuustavni. U tužbu bi trebali biti uključeni svi blokirani koji to žele i mogu. Znam da je to zahtjevna akcija koja traži obimnu pripemu, ali ja sam za i voljna sam se priključiti. Pozdrav svima i hrabro naprijed!

zahtjeva dobru pripremu, ali ja sam za, i voljna sam sam se tome priključiti.

Poštovana Vesna,
uskoro ću VAM se javiti

i ja san za skupnu tuzbu svih blokiranih , gdje se trebam javiti ?

…da, idemo gamad tuziti p a to je strasno!!!
pa dokad to vise???????

Valentino Čajkušić

Poštovani,zanima me koliki je zaštićeni dio mirovine koja u mom slučaju iznosi 5 455 kn,te za suprugu koja prima plaću od 3 000 kn netto?

Leave a reply