Ovrsna hrvatska groteska : dug =O; zatezne kamate 25.000,00 kn

Ogledni primjer
OBAVEZNO PROČITATI TEKST DO KRAJA OBZIROM DA SLIJEDI KORISNI SAVJET KOJIM SMO POMOGLI OVRŠENIKU

HODOGRAM UVOD U PROBLEM
Ovrhovoditelj OTP zastupan od Odvjetnika traži od Sud-a provedbu ovrhe protiv Ovršenika

Predmet: Ovr-6993/17
Podnesak Ovrhovoditelja -Općinskom sudu Zagreb
Ovrhovoditelj -OTP banka Odvjetnički ured Žurić and partners
Ovršenik MM
———————————–
Podnesak ovrhovoditelja kojim udovoljava zaključku Sud-a od 25.09.2017. – dostavlja ispravljen prijedlog za promjenu sredstva i predmeta ovrhe
____________________

1.Sud je pozvao ovrhovoditelja da dostavi specifikaciju uplata ovršenika koji je otplatio glavnicu u cijelosti, te da usuglasi prijedlog za promjenu sredstva i predmeta ovrhe s rješenjem o ovrsi iz 01.10.1998.

2.Po zaključku suda ovrhovoditelj dostavlja izvadak iz poslovnih knjiga od 06.10.2017. i izvod iz prometa računa ovršenika – vidljivo da je ovršenik otplatio dug i 1957.godinu??! –

3. Ovrhovoditelj navodi da ovršenik nije u cijelosti namirio ovrhu i prilaže izvadak iz poslovnih knjiga od 06.10.2017.
___________________________

4. Pa Ovrhovoditelj temeljem Ovršne isprave i pravomoćnog ovršnog rješenja od Ovrv-15267/98 od 01.10.1998. te izvatka iz poslovnih računa od 1957.- 06.10.2017., a radi naplate traži

20.514,95 na ime dospjele zatezne kamate

iznos od 1.205,00 kn na ime troska temeljem Rješenja o ovrsi Općinski sud u Zg. , broj Ovrv-15267/98 od 01.10.1998. sa zateznim kamatama tekućim od dana donošenja rješenja do 31.12.2007. prema stopi Blablabal pa stopi Blablabal stopa Blablabal / sto puta se mijenja eskontna stopa)
-plus troškova ovršnog postupka, sa zateznom kamatom od dana donošenja rješenja pa do namirenja ovrhovoditelja po stopi Blablabal

5. OVRHOVODITELJ TRAŽI OVRHA

-pljenidbom svih novčanih sredstava ovršenika, osim zaštićenih Blablabal
– nalaže se FINI prijenos ( i svih oročenih sredstava)
_____________________________________
Dodatni trošak:
937,00 kn plus pristojbe i troškovi Blablabal
odvjetnik Ratko Žurić za OTP banka
_____________________________________

6. REAKCIJA OVRŠENIKA    

Ž A L B A

Ovršenik ( osumnjičeni za dug) obratio se za savjet u Udrugu Blokirani.

Pravni lijekovi koje ovršenik može podnijeti protiv rješenja o ovrsi razlikuju se ovisno o tome da li je rješenje o ovrsi doneseno temeljem ovršne ili vjerodostojne isprave.

U navedenoj situaciji riječ je o podnesku Ovrhovoditelja, još nema Ovršnog rješenja.

Protiv rješenja o ovrsi temeljem ovršne isprave stranke (ovrhovoditelj i ovršenik) imaju pravo podnijeti žalbu zbog razloga navedenih u članku 50. Ovršnog zakona.

7. Ž A L B A

Žalba se podnosi sudu koji je donio rješenje o ovrsi.
Rješenje o ovrsi na temelju ovršne isprave donosi sud, a ovršne isprave su ovršne sudske ili javnobilježničke odluke, isprave s klauzulom ovršnosti i sl.

Na opisana rješenja možete izjaviti žalbu koju, ovisno o okolnostima istaknutim u istoj, može riješiti sam prvostupanjski sud koji je rješenje o ovrsi i donio ili predmet po žalbi mora proslijediti na rješavanje drugostupanjskom sudu (najčešće se tu radi o općinskom i županijskom sudu).

Žalba na rješenje o ovrsi na temelju ovršne isprave ne odgađa provedbu tog rješenja, dakle, ukoliko postoji mogućnost naplate, ista će biti provedena usprkos žalbi, ali Vama ostaje mogućnost da uz svoju žalbu zatražite i odgodu ovrhe iz razloga predviđenih Ovršnim zakonom, sve dok sud po Vašoj žalbi ne odluči.

8. Sažetak savjeta za žalbu:

“U Vašoj situaciji nije razvidno kako je ovrhovoditelj došao do navedene tražbine od 25 000,00 kn ( kamate i troškovi se naplaćuju prije glavnice.)

Iz dostavljene isprave ovršenik ne vidi po kojoj je osnovi dug, obzirom da je dug u cijelosti plaćen (glavnica je nula) pa se ovrha osporava u cijelosti.

P.S. mogućnost zastare. 1957 predstavlja dodatnu enigmu.”

 

9. Obrazac za žalbu možete kupiti ovdje
Ukoliko Vam je potrebno zastupanje obratite se nadležnim odvjetničkim uredima.

10.DEFEKTNI UČINCI OVRŠNOG PRAVOSUĐA

Ovršni ( pljenidbeni ) hrvatski pravni sustav je defektan.
Protivan načelu pravne sigurnosti.
Dug sve veći.
Klasično kamatarenje i lihvarenje.

Kamatarenje:
„ Bili dužni 5 000,00 kuna duga.
Isplatili DUG. Dužni još 25 000,00 , a dug stalno raste. Plaćaju se samo kamate!“

Lihvarenje.
„Zelenaški ugovorom se smatra onaj kojim netko,koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem drugog, njegovim nedovoljnim iskustvom,lakomislenošću ili zavisnošću,ugovori za sebe ili nekog trećeg korist koja je u očitom nerazmjeru s onim što je on drugom dao ili učinio,ili se obvezao dati ili učiniti.“

Sustav treba temeljito resetirati.

Hoće li se takva spoznaja uopće pokušati provesti u djelo ovisi o nizu čimbenika, koji su često političke i ili interesne naravi, a nisu motivirane pouzdanijim djelovanjem pravosuđa

PROTUUSTAVNO
Ograničeno pravo na pravne lijekove.
Ustav jamči svakome pravo na nepristranog suca, pa je prebacivanje ovršnih postupaka na sudske savjetnike, bilježnike, odvjetnike bilo ograničenje Ustavnog prava

ŽALBA
Izmjenama je, zatim, napadnuta impostacija instituta žalbe kao općeg pravnog lijeka time što je propisano,da je dopuštena samo kada je to izrijekom predviđeno., odn. da žalna ne odgađa izvršenje
Sva rješenja tako postaju pravomoćna donošenjem i nose nove troškove koje potom završavaju u novim ovrhama.

ŽALBE
To vrijedi i za ovrhovoditelja, recimo banka može biti osuđena na naknadu štete zato što nešto nije učinila prema rješenju o ovrsi, nema pravo na žalbu. Banka nema pravo na žalbu ni protiv rješenja kojim je odbijen njen zahtjev za naknadu troškova u vezi s provedbom ovrhe.
Ili ima situacija gdje ovršenik ima pravo na žalbu,a ovrhovoditelj nema i obrnuto što nije u skladu s Ustavom koji jamči pravo na žalbu protiv svih odluka

SMIŠLJENA PODVALA
U nastojanju da se strankama oduzme pravo na žalbu u nekim se slučajevima otišlo tako daleko da se oni mogu shvatiti kao promišljeno podvaljivanje
Žalba, čak, neovisno o tome što prvostupanjski sud smatra da je utemeljena, ne može spriječiti provedbu ovrhe.

PRIMJER
Ovrhovoditelj tvrdi da ste mu dužni 100 kn.
Načelno je to njegovo pravo.
Vi znate da niste.
Ovrha košta već 1100 kn. Kamata počne rasti.

Ovrhovoditelj traži da se zabilježi na vaš stan i da se proda na dražbi. Vi se žalite.

Općinski sud prihvati žalbu ali vama se ovrhovoditelj već zapise na hipoteku i postupak prodaje na dražbi započinje.

A žalba nije riješena.

Nekretnina je prodana i Vi nakon 20 godina dobijete presudu da niste bili duzni.

PRESUMPCIJA NEVINOSTI

Ovrhovoditelju se na temelju ovršne isprave vjeruje da ima tražbinu i da je legitimiran tražiti ovrhu.
Ovrha se može tražiti i deset godina nakon tih momenata iako se u međuvremenu moglo svašta dogoditi.

Ovršeniku bi trebalo u ovršnom postupku omogućiti da pokuša – na isti način na koji ovrhovoditelj dokazuje postojanje svoje tražbine i legitimacije dokazati da su tražbina ili legitimacija naknadno prestali i obustaviti ovrhu.

OVRŠENIKU SE UOPĆE NE VJERUJE

Po novom se, međutim, ovršeniku uopće ne vjeruje.
Čak i ako ovršenik javnom ili javno ovjerovljenom ispravom dokazuje da je tražbina prestala, da nema više legitimacije, a ovrhovoditelj se ne suglasi s tim prigovorom, sud će doduše na parnicu uputiti ovrhovoditelja, ali će održati na snazi sva prava koja je ovrhovoditelj stekao na imovini ovršenika.
Ovršenik će stoga, da bi deblokirao svoju imovinu, premda može dokazati da je tražbinu iz ovršne isprave podmirio, morati čekati okončanje parnice na koju je upućen ovrhovoditelj

PROTUUSTAVNOST
Dakle, s jedne strane, ovrhovoditelj postojanje svoje tražbine i legitimacije može dokazivati u ovršnom postupku ispravama određene kvalitete, ali ovršenik ne može ispravama iste kvalitete dokazivati da su nakon nastanka ovršene isprave tražbina i legitimacija prestali.

Time je stvorena protuustavna neravnopravnost u tretiranju procesnih subjekata, jer ako jedna stranka nešto smije dokazivati određenim instrumentima istim instrumentima bi to morala moći i druga.

itd…

KAKO DALJE?

Postoji način da se ‘popravi’, kako bi postalo pouzdanije, kako bi osiguralo pravnu sigurnost?!

Podaci govore jasno.
Dugovi rastu, ne smanjuju se.
Zakon ne ispunjava svrhu.
Mijenjajmo zakon!

Resetiramo postojeći paket represivnog i kaznjenickog ovršnog zakonodavstva- NOVI ZAKON

Novi zakon ( zakoni )
Uz Ovršni , ZOO, Porezni, Zakon o stečaju i Predstečajni

Značajne promjene u sustavu traže prilagođavanje svih koji u njemu djeluju, a to u pravilu nije ugodno, te izaziva otpore i opstrukcije onih koji su navikli raditi na dosadašnji način.
PRUŽA SE OTPOR

Među njima su gotovo sve pravne profesije, od sudaca do odvjetnika, bilježnika, državnih odvjetnika, pa i službenika u resornom ministarstvu. Jedan od razloga aktualnog stanja je i nedostatak sustavnih istraživanja, pa čak i političke volje da se reforme u pravosuđu utemelje na objektivnim ocjenama i pokazateljima.

SUCI KRŠE ZAKON. STA SAD?

Iz nepoznata razloga sudovi su nekažnjeno izbjegli primijeniti ovršna rješenja koje je godinama bilo na snazi.
Pasivne ovrhe.

Ovrha na novčanim sredstvima, ako se provodi po ovršnom rješenju koje je donio sud, po Ovršnom zakonu nije smjelo vječno trajati, nego je sud morao obustaviti. Po službenoj dužnosti, bez stranaka.

IZOSTALO

330 000 obitelji je trebalo biti odblokirano! A nije!
Blokirani građani, među kojima Fina vodi i obrtnike! Milijun ljudi.

Potpis:
Miriam Kervatin, PR Manager
_________________________

U P D A T E na slučaj  ( od 10.12.2017.)

Ovršenik se po pomoć obratio u Udrugu Blokirani.
Po pisanom savjetu Udruge, ovršenik je trebao sudu podnijeti ŽALBU (ovršenik je krivo naslovio te umjesto žalbe predao-prigovor. )

Sud je žalbu ovršenika prihvatio te ovršenika uputio da u roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja pokrene parnični postupak za proglašenje ovrhe nedopustivom!

Upućivanje na parnicu u povodu žalbe

Ako je došlo do spora ili se smatra da je došlo do spora u pogledu postojanja tzv. “parničnih razloga“ jer je:
– ovrhovoditelj osporio postojanje tih razloga ili se uopće nije očitovao o njima;
-ovršenik ne dokazuje njihovu osnovanost kvalificiranim dokaznim sredstvima;
sud prvog stupnja donijet će posebno rješenje kojim će ovršenika u povodu redovne žalbe uputiti da u roku od petnaest dana od dana njegove pravomoćnosti pokrene parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom!

Tužbu kojom pokreće parnicu na koju je upućen ovršenik može utemeljiti samo na razlozima koje je istaknuo u žalbi u povodu koje je upućen na parnicu, s time da pokretanje parnice ne utječe na provedbu ovrhe i ostvarenje ovrhovoditeljeve tražbine,ali može poslužiti kao razlog da ovršenik traži odgodu ovrhe, a u praksi do toga najčešće i dovodi.

Opaska: OBVEZNO zatražite odgodu.

U slučaju da ovršenik uspije s tužbenim zahtjevom, tj. ako se pravomoćnom presudom utvrdi da ovrha nije dopuštena, sud će na njegov prijedlog, ukinuti provedene radnje i obustaviti ovrhu.
Protiv rješenja o upućivanju na parnicu dopuštena je žalba.

VAŽNA NAPOMENA: Ako rješenje o žalbi zavisi od utvrđivanja neke sporne činjenice, sud će uputiti ovršenika da u roku od petnaest dana pokrene parnicu ili drugi postupak radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, osim ako ovršenik opravdanost svoje žalbe ne dokaže javnom, ovjerovljenom privatnom ili drugom ispravom koja ima značenje javne isprave.

Ovršenik može pokrenuti parnicu ili drugi postupak i nakon proteka roka koji je sud odredio, sve do dovršetka postupka, ali u tom slučaju snosi troškove prouzročene prekoračenjem toga roka.

Related Posts

1 comment

mirjana grakalić

sin moje pokojne sestre stavio je moju mamu u starački dom,potpisao ugovor svojim imenom i prezimenom,tužio mene kao kćer,dobio parnicu,stavio mi je ovrhu na kuću,ja sam platila glavnicu bez zateznih kamata i on ne skida ovrhu,molim što mogu napraviti,još da kažem da je moja mama četiri godine čuvala i plaćala ženu i vrtić jer mu je mama umrla pa se moja mama morala brinuti za njega, da bi on izjavio na sudu da je to neistina.

Leave a reply