OCJENA UZROČNO-POSLJEDIČNIH VEZA

OCJENA UZROČNO-POSLJEDIČNIH VEZA, DVOJBENIH,NEPOTPUNIH,NEPRECIZNIH TE ŠTETNIH ODREDBI ZAKONA NA POSLOVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA TE NA ŽIVOT I AKTIVNOST GRAĐANA RH

Poštovana, poštovani,

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA
Čl.22. Valutna klauzula. Valutna klauzula se treba izmjeniti na način da se briše „zlato“ te da se uvede obračunska jedinica UN , special drawing rights T.j. SDR odnosno XDR, dakle košara valuta u kojoj su zastupljene valute koje predstavljaju poglavito industrijski kapital ( USD, Euro,GBP, Yapanese YEN,Chinese JUAN). Naime, ratio legis ove odredbe se sastoji isključivo u zaštiti vrijednosti, pa nikakve špekulacije , igrarije sa valutama , tečajevima, velikim oscilacijama itd, ne smiju se primjenjivati kod zaključivanja dugoročnih ugovornih odnosa koji se izvršavaju u oblasti stambene izgradnje , dugoročnih investicija u brodogradnji, cestogradnji, u oblasti izgradnje infrastrukture itd. Nedopustivo je i predstavlja apsurd da ,špekulacije radi, bankari naplaćuju sve veću i veću otplatnu ratu te da dužniku glavnica , unatoč redovne otplate , raste (e.g. SWISS FRANCA nigdje na vidiku,uplata se vrši u kunama.)Budući da je bankar stručnjak , on treba postupati u skladu sa pažnjom dobrog stručnjaka čl.10. (2).ZOO( diligentia profesionalis ..)

Čl.29.Kamata.Zakonska zatezna kamata predstavlja NAKNADU ŠTETE vjerovniku za zakašnjelo plaćanje duga.Jasno, u slijedećem stavu istog člana predviđa se mogućnost da vjerovnik u parničnom postupku dokazuje da je pretrpio i veću štetu od zakonske zatezne kamate, ali samo ako to isti dokaže. Sukladno prednjem ako je ratio legis ove odredbe isključivo naknada štete u vidu pretpostavljene izgubljene dobiti(profita), tada nema mjesta da se uz rečenu naknadu štete obračunavaju i kazneni poeni odnosno dodatni postoci od 5% ili 3% ,( Šeks Milas..) jer to predstavlja neopravdano bogaćenje na račun dužnika, koji nije KRIV za kašnjenje u plaćanju. Krivnja i kazna se utvrdjuje u okviru kaznenog i prekršajnog postupka u dvostupanjskom postupku čl.6 E.Konvencije o ljudskim pravima). Osim toga ovakva z.zatezna kamata ratio oeconomiae, je svakako veća od prosječne profitne stope ( cca 5 % ),pa uz redovnu ugovornu kamatu (sada od 5-9,5), predstavlja znatnu neopravdanu dobit vjerovniku s jedne strane, a s druge strane gušenje te uništavanje dužnih građana , proizvodnje i privrede uopće..Vjerovnik je ustvari sretan što mu netko duguje , jer ostvaruje veću dobit nego li da proizvodi ili čak štedi novac na banci…Dakle, u proteklih 26 godina uz ovakve kamate se rastače proizvodna supstanca privrede i građana ovrhama, stečajevima itd..Nije ni čudo da smo sve rasprodali zadužili, opteretili i a da za prodajnu cijenu društvenog vlasništva nismo investirali u za nas nove profitabilne djelatnosti, i tako , nažalost, posljedično prouzročili ovoliku nezaposlenost, demografske probleme i iseljavanje. Predlaže se da se ZAKONSKA ZATEZNA KAMATNA STOPA stavi u korelaciju sa PROSJEČNOM PROFITNOM STOPOM U HRVATSKOJ TE DA IZNOSI ¾ REČENE PROSJEČNE PROFITNE STOPE, te da se ista utvrđuje u prosincu svake godine za narednu godinu.U protivnom , ćemo i nadalje ostati na razini država u vrijeme PRVOBITNE AKUMULACIJE KAPITALA iz 18. I 19. Stoljeća.

PROMJENJENE OKOLNOSTI Čl. 369. Do 372.ZOO U ovim odredbama, koja su dispozitivnog karaktera , trebalo bi, pored mogućnosti da stranke urede svoje odnose po vlastitom nahođenju, ipak zadržati neki oblik t.zv. omnibus klauzule u recimo posljednjem redku, tako da strane u odnosu, ne smiju u potpunosti isključiti primjenu načela …rebus sic stantibus ..odnosno ..pacta sunt servanda , si rebus sic stantibus…, .Naime . svijet je nepredvidljiv, krize , recesije , suše poplave , ratovi ,dugotrajni nemiri, građanski sukobi, posljedice migracija itd.( slično kao izvanredni rizici u osiguranju..).. Ovo načelo , inače kontinentalnog sustava prava, pisac , je redovito unosio u obliku klauzula u dugoročne godišnje i višegodišnje ugovore sa strankama iz zemalja anglo-saksonskog (ili anglo-američkog ) prava.Zato je piscu neshvatljivo da se recimo ex Hrvatski fond za privatizaciju današnji CERP niti ne osvrće na prigovore i prosvjede radi promjenjenih okolnosti , i time tjera vlasnike stanova i njihove potomke,da budzašto prodaju stanove ili za svoja potraživanja iz osnova otkupa stanova provode ovrhe, mašući sa solemniziranim ugovorima o otkupu stanova uz tvrdnje da imaju ovršnu ispravu, te da će se prodajom stana u ovršnom postupku namiriti. Dakle , DRŽAVNI FOND ne poštuje Zakone koje je donio Sabor ?! Što reći… Tako daleko nisu išle ni mortgage banke u USA. One jesu ishitreno deposjedirale vlasnike nekretnina temeljem instituta mortgagea nastupom krize, ( vlasnici pod šatore ??), no nakon pola godine, nakon što nisu našle druge dakle zamjenske ili nove vlasnike , brzo su pozivale deložirane vlasnike da reposjediraju nekadašnje svoje nekretnine, i da rečeni vlasnici plate što mogu u skladu sa novonastalim okolnostima.( manja rata , manja kamata , duži period otplate…?). A što mi radimo.?? Samo preživjeli dužnik i/ili privredni poduzetnik može otplatiti dug.Koliko je, samo , građana uništeno, koliko je samo stečajeva i predstečajnih nagodbi provedeno, koliko je samo osnovne supstance proizvodnje uništeno , samo zato što se nisu uvažile promjenjene okolnosti. Oprostom duga se trenutno rješava problem, no dug se pored ovakve prakse regenerira i ponovno nastaje i definitivno vodi u propast.. Islanđani i Irci te Mađari su se potrudili da svrgnu pretjerani jaram eksploatacije. Pred povjerenstvom Kongresa USA su neki odgovarali za ovu bankarsko-financijsku svjetsku krizu… Ne znam da li je itko prozvan u našoj zemlji za ovolike poremećaje ….

Komentar:
Postavlja se pitanje tko je odgovoran za rast Švicarskog Franka? Tko je odgovoran za ovoliko uništavanje privrede i građana RH.? Zašto je do svega toga došlo i zašto u tolikoj mjeri?
Iz nepotpunih , kontroliranih i doziranih informacija te namjernih dezinformacija, koje su akteri pustili u svjetsku javnost, te uz saznanja koja smo stekli u posljdnjih 40desetak godina nameću se nama nestručnjacima slijedeća vidjenja:
Nakon što je USA ukinula zlatno pokriće dollara , otvorene su mogućnosti štampanja i banknota i državnih obveznica po volji bankarsko financijskog sektora, i to poglavito radi ulaganja u ekstrakciju nafte i ovladanje ovim strateškim gorivom i posebno kontrole cijena na tržištu. I Amerikanci i OPEC su držali cijenu nafte te obavezna plaćanja u USDollarima, radi čega su se vodili i ratovi na Bliskom i Srednjem Istoku.Kao što znamo za napad na Irak je trebalo isforsirati i izmisliti posjedovanje biološkog i kemijskog te nuklearnog oružja, a bit svega je bilo traženje Sadama Huseina da se dio isporučene nafte plati u zlatu i /ili nekoj drugoj valuti. Time je isti dirnuo u glavni osigurač koji omogućuje USA bankarsko-financijskoj oligarhiji da ostvaruje ekstraprofite kako u vidu kamata na kredite za investicije u te djelatnosti, tako i na razliku u cijeni nafte itd….Opec je uglavnom ostvarivao priliv u vidu „petrodolara“ i iste zadržavao na računima u europskim američkim, a velikim dijelom u švicarskim bankama. Ratovi su pored toga omgućili prodaju skupog oružja jednima i drugima po visokim kamatama itd….. Iako inflatoran US Dolar sve se više štampao i globalizacijom se plasirao u mnogoljudne zemlje opet po visokim kamatama ,radi jeftine radne snage koje su u početku vraćale uspješno takve kredite, pa su gospoda konstantno dizale kamate , sve dok kamate nisu prešle iznos profitne stope svugdje u svijetu.. EU je tada shvatila da je američka valuta precijenjena i u Maastrichtu je osnovana EUROZONA i Euro. Svijet je i nadalje trgovao pomoću USDolara sve dok nije došlo do NAPUHAVANJA vrijednosti založenih nekretnina i pucanja zategnute usijane niti i došlo je do kolapsa sredinom 2008.godine i nastala PRVA SVJETSKA BANKARSKO-FINANCIJSKA KRIZA, I privreda i banke su mahom sve propadale. Veliki magnati , vlasnici petrodolarskih računa, koji su „namirisali „ neumitan početak inflacije hitno su kupovali zlato i švicarski franak , pa ovaj posljednji raste u nebo. U takvim okolnostima države i njihove banke su u roku od 6 mjeseci reagirale i srozale i Libor i Euribor i Fedreserve interest rate i stalno padaju, pa je tako trenutno 6mjesečni Euribor minus 0,176% godišnje. Amerikanci su hitno u Kongresu odobrili daljnje zaduživanje do 17.000 milijardi dolara i spašavanje bankrota USA. Barroso je tražio od Grčke i Španjolske štednju, da bi na kraju morao popustiti , i Mario Draghi upumpava 50 miljardi Eura svaki mjesec u sustav Eurozone.
A ŠTO MI RADIMO ?
Mi smo uvođenjem kune uz zakonsku zateznu kamatu od 18% godišnje, i tada neograničenu ugovornu kamatu( 3% mjesečno..?!) , prodavali poslovne banke za badava, i omogućili strancima da nama preprodavaju štednju naših građana uz velike kamate. I dan danas kamate kako zakonske tako i ugovorne omogućuju vjerovnicima poglavito bankama da ostvaruju veću profitnu stopu za NERAD i ne stvaralaštvo. Vjerovnik je sretan jer od kamata zarađuje više nego da stvara novu vrijednost. Paradoks je da u ostalim zemljama Europe , vlasnici naših banaka primjenjuju niže kamate nego li kod nas.IntesaSaoPaolo u PBZ,Unicredit u ZABA ostvaraju extraprofite, a što u svojoj zemlji ne mogu., Tko je to dopustio?: ZAKONODAVAC , nažalost. I još vidi čuda i bezobrazluka, umjesto da je Valutna klauzula poslužila kao zaštita vrijednosti, ona je rastom S,FRS omogućila bankama neopravdano bogaćenje.I još se prijete državi radi konverzije, jer da su ugroženi njihovi interesi.Treba se striktno rukovoditi načelom ratio legis a to je zaštita vrijednosti, za što je i uveden SDR u UN. No to se zapadnjacima ne sviđa , jer ne bi mogli špekulirati sa valutama.( Mi smo od strane EU znalački uvučeni u žrvanj uništavanja privrede i iscrpljivanja građanstva(Zato nisam za ulazak u Eurozonu). Tko je tu zakazao ?: ZAKONODAVAC nažalost.
Zakonodavac je također dopustio bankama da iste solemniziranjem i stjecajem svojstva ovršnosti dugoročni ugovori o krediti potpisani i prije svjetske krize zaobilaze i ne dolaze pred suca, pa tako sudac ne može se ni pozivati na ocjenu glede ovršnosti u smislu člana 50. St 1. Točka 1,3 ,5 OZ, pa tako se ni po službenoj dužnosti ( ex offo..) cijeniti rečeno svojstvo.

ZAKON O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU i ODVJETNIŠTU
U Zakon treba unijeti dopunu kogentne naravi sa ciljem da se konsezualni dugoročni ugovori i sporazumi ne solemniziraju i stoga ne stiču svojstvo ovršne isprave. Naime na obveze stranaka po dugoročnim ugovorima i sporazumima treba gledati dinamički , a nikako statički, i cijeniti da li bi se izvornom voljom stranaka u novim okolnostima uopće održao sporazum ili ugovor na snazi. ( Vidi gornje ..) Nadalje , ne može se tolerirati da se za beznačajni dug , naplaćuje neprimjereni višestruko veći iznos javnobilježničke pristojbe i troškova od samog duga, i da se na taj način omogućuje PDV i oporezovanje dužnika. Zaista nema smisla stvaranje dužnika i to od strane države… Dakle sve treba prilagoditi razlogu ekonomičnosti i važnosti i kod naplate imati u vidu rimsko načelo da.. de minimis non curat praetor…

PROMETNI i POMORSKI PREKRŠAJI
I nakon ulaska u EU, još uvijek se susreću unaprijed isprintani obrazci prometne policije u kojima je unaprijed napisano ..KRIV (A) je i izriče se novčana kazna od 2.000 kuna za navodno pogrešno parkiranje.Dakle djelatnik policije ili Inspektor sigurnosti plovidbe pri Lučkoj Kapetaniji , koji su ovlašteni za očevid i prikupljanje dokazne građe, po načelu kadija te tuži, sudi, i provodi kažnjavanje i putem FINE ovrhom vrši naplatu kazne(?!) što je definitivno u suprotnosti sa čl.6. Europske Konvencije o ljudskim pravima, gdje se jasno predviđa da se PRESUDOM U DVOSTUPANJSKOM POSTUPKU UTVRĐUJE GRAĐANINU KRIVNJA….Dakle zaobiđeni su i Prekršajni sud prvog stupnja i Visoki prekršajni sud ?! U ovakvim slučajevima, kazna nema ni preventivni a ni edukativni karakter već isključivo karakter FISKALNOG NAMETA..

OVRŠNI ZAKON
Ovrha na temelju vjerodostojne isprave bi trebala biti nedopuštena a da dužnik nije prethodno opomenom obaviješten i ista mu uredno dostavljena., a vjerovnik predočio dokaz – potpisanu povratnicu. Rješenje o ovrsi bi se trebalo odrediti po proteku 15 dana od dana uredne dostave , uz uvjet da dužnik nije uputio prigovor na takvu vjerodostojnu ispravu. Na ovaj način se mogu spriječiti nastajanje troškova odvjetnika i javnog bilježnika po izdavanju Rješenja o ovrsi. Ako je upućen prigovor predmet ide direktno u parnicu. Nema iznenađenja za dužnika.Mnogi manji iznosi bi se naplatili i bez parnice i ovrhe. Dužnik bi često i u pomanjkanju dokaza u njegovu korist, platio iznos do 100 kuna ili više, radije nego li se uputiti u parnicu i platiti višestruko ili znatno više.Država ne bi eksploatirala sirote dužnike.
Ovrha na temelju ovršne isprave preko iznosa od recimo 50.000 kuna bi trebala svakako biti upućena Sudu , posebice potraživanja osigurana zalogom hipotekom, kako bi se utvrdila njena ovršnost( čl 50 st.1,3,5 ex offo), iznos duga,iznos izračunatih kamata itd . Ima slučajeva , da hipotekarni vjerovnik potražuje iznos koji je znatno manji od hipotekarnog iznosa uknjiženog u Zemljišne knjige, pa se zloupotrebljava institut hipoteke na štetu dužnika.Možete zamisliti da se duguje na ime kredita 3 posljednje otplatne rate, a hipoteka stoji uknjižena na iznos od 120 rata ( ili 10 godina), pa dužnik nemože podići drugi kredit radi otplate duga(???) i provodi se ovrha koja recimo traje 5 godina( uz z.zateznu kamatu veću od profitne stope u društvu)..
Rješenja o ovrsi se donose po javnom bilježniku i/ili Sudu u mjestu prebivališta ovršenika.
Od ovhe bi trebala biti izuzeta jedina nekretnina u kojoj vlasnik živi.Takva nekretnina se može založiti samo do iznosarecimo 80postotne tržne vrijednosti i to isključivo za stambeni kredit.Kolateralna zalaganja jedine nekretnine bi trebala biti nedopuštena.
Za iznose potraživanja ,manje od 10 prosječnih plaća, nedopuštena je ovrha prodajom jedine nekretnine u kojoj živi vlasnik fizička osoba.
Nekretnina se ne može prodati u ovršnom postupku za iznos manji od 80 postotne tržne vrijednosti.( Nema prodaje budzašto, pa da se ne namiri vjerovnik, i nakon toga zahtijeva prodaju pokretnina i druge imovine itd…. )
Pored ostalih izuzeća, osobna primanja koja iznose manje od prosječne plaće ,bi se mogla opteretiti , samo do iznosa ¼ primanja.
Nadalje, i poslovni subjekti bi trebali raspolagati sa zaštićenim računom za plaće i repromaterijal na rok od 1 godine dana. Vlada premijerke Kosor je odobrila pomoć za spas gospodarstva i izvršila uplate na transakcijske račune poslovnih subjekata i spasila koga ?? BAANKEEEE… a poslovnom subjektu se knjižio dug i dodatna hipoteka, pa je isti izgubio.dvostruko..!.. Drugačija situacija bi bila da je pomoć knjižena na zaštićenom računu tvrtke.. Nedopustivo je da tvrtka, i premda ima svoje tržište i tražen proizvod ili uslugu, ide u stečaj lančanom reakcijom, samo zato što nije recimo naplatila svoja potraživanja od drugih koji su također prethodno išli u stečaj iz razloga neekonomičnosti te permanentne insloventnosti… Tako bi se mnogim tvrtkama, koje imaju tržište za svoj proizvod ili uslugu, da uspješno u roku od godine dana prebrode posljedice lančane reakcije stečaja tvrtke od koje nisu naplatili potraživanja ( Imunološki Zavod, Kamensko..). Takva tvrtka se može spasiti samo nastavkom rada i poslovanja.

Komentar:
Treba svim raspoloživim sredstvima spriječiti ovršni postupak, i tek ako nije moguće postići dogovor između ravnopravnih stranaka tada provesti ovrhu. U proteklih 26 godina malo je tko mislio na gornji način.Pogodovalo se stranim „ investitorima“ ustvari špekulantima koji su uz mahom veće kamate od prosječne profitne stope sve kupovali i pomoću domaćih vazala pokupovali svo bogatstvo u Hrvatskoj, i sada određuju i plaće i primanja i kakav ćemo standard mi imati. Strani investitor nije nam došao pomoći, on nas je došao podjarmiti. Eklatantan primjer su banke, koje naplaćuju znatno veće kamatne stope nego li u svojoj zemlji. Primjerice PBZ obaviještava korisnika kredita da je šestomjesečni Euribor minus 0,176 % godišnje te da njihova kamata na kredit iznosi 8,48 % !? Takvu kamatu Intesa SaoPaolo ne primjenjuje u Italiji.Pisac je u Buenos Airesu godine 1971.na svoje uši čuo :…No me gusta que los ermanos nordamericanos han comprado qasi todo el capital bancario…, a od Nijemca u Hamburgu čuo: .. We have acquired or bought back most of shares , bonds and real papers of worth from foreign investors….., hm a mi sve rasprodali ,pa nismo ni svoji, ni na svome….već ..servi ad domine alieno.. ( Valamar :silni novac ode u Švedsku svake godine, a naš narod se znoji konobareći….)Pozdravljam ideju da se INA nostrificira…
Igor Govorčin umirovljenik, kapetan duge plovidbe, diplomirani pravnik
-aktivni član Udruge Blokirani-

Malinska, 22.listopada 2016.

Related Posts

Leave a reply