Lokalni porezi i zastara

P O R E Z I

RELATIVNA I APSOLUTNA ZASTARA

OPĆI POREZNI ZAKON

(NN 127/00)

Članak 90., 91. i 92.

Ako tijek zastare nije prekinut, zastara nastupa nakon proteka relativnog roka zastare od tri godine.

„Iz podataka spisa predmeta razvidno je da je prvostupanjsko tijelo donijelo 12. srpnja 2001. tužitelju rješenje o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava kod Zavoda za platni promet-Središnji ured, kojim je utvrdilo da tužitelj na dan donošenja rješenja duguje ukupni iznos od 29.378,36 kn (glavnica 27.727,22 kn i kamate 1.651,14 kn). Dug se odnosi na porez na dobit za 1995. utvrđen prema poreznoj prijavi poreza na dobit koji zajedno sa kamatama iznosi 27.287,86 kn, te porez na tvrtku za 1997., 1998. i 2000. utvrđen rješenjima poreza na tvrtku koji zajedno sa kamatama iznosi 2.090,50 kn. Spisu predmeta priložene su ovršne isprave, tj. rješenja o razrezu poreza na tvrtku i dostavnice o uručenju rješenja tužitelju, te je priložena obračunska prijava tj. prijava poreza na dobit za 1995. godinu, iz kojih proizlaze obveze koje se sada naplaćuju, pa je tuženo tijelo potvrdilo prvostupanjsko rješenje kao zakonito.

Tužitelj međutim ističe prigovor zastare što tuženo tijelo nije ispitivalo, a prema odredbi članka 168. stavka 1. Općeg poreznog zakona («Narodne novine», broj 127/00), propisano je da je nadležno drugostupanjsko porezno tijelo dužno ispitati zakonitost pobijanog poreznog akta u cijelosti a posebno u dijelovima na koje se odnosi žalba. T

Tuženo tijelo je dakle bilo dužno po službenoj dužnosti paziti na bitne povrede postupka, pravilnu primjenu materijalnog prava i potpunost i pravilnost utvrđivanja činjeničnog stanja, što znači da je bilo dužno ispitati je li nastupila zastara prava na naplatu poreza, pa ovaj prigovor tužitelja Sud nije mogao otkloniti.

Potrebno je ukazati na odredbu članka 90. stavka 1. Općeg poreznog zakona, prema kojoj je propisano da pravo poreznog tijela na naplatu poreza zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći, te odredbu stavka 4. navedenog članka prema kojoj zastara prava na naplatu poreza počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio poreznu obvezu ili nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu. Prema odredbi članka 92. Općeg poreznog zakona propisano je da apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na naplatu poreza nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi puta teći.

Iz podataka spisa predmeta nije razvidno je li prvostupanjsko tijelo prekidalo tijek zastare u smislu odredaba članka 91. Općeg poreznog zakona. Ako je porezno tijelo poduzimalo radnje usmjerene na naplatu poreza tada bi ovdje došao do primjene apsolutni rok zastare, a u tom slučaju zastara prava na naplatu nije nastupila jer je za obvezu poreza na dobit za 1995. godinu počela teći istekom 1995., pa do donošenja predmetnog rješenja o ovrsi nije protekao rok od šest godina. Međutim, ako tijek zastare nije ničim prekinut, tada se računa relativni zastarni rok od tri godine, u kojem slučaju je zastara prava na naplatu poreza na dobit za 1995. i poreza na tvrtku za 1997. nastupila.“

Upravni sud Republike Hrvatske, Us-1265/2002 od 25. siječnja 2006.

poveznica, lokalni porezi i zastara:

Click to access 8.pdf

http://novi-informator.net/zastara-potra%C5%BEivanja-lokalnih-poreza

http://www.narodni-list.hr/posts/14235003

Leave a reply