KOMENTAR IZMJENA OVRSNOG ZAKONA 14.07.2017.

Za sve vas,
koji ste omogucili da i dalje ostane na snazi Ovrsni zakon RH,
kojim se javnim bilježnicima i agencijama za utjerivanje dugova kao i ostalima omogucuje da neometano nastave te i dalje nekažnjeno zastrasuju, lihvare i kamatare 330 000 prezaduzenih i osiromašenih hrvatskih obitelji i malih poduzetnika;
Vi koji ste ostavili na snazi klauzulu kojom osnovni dug enormno i zauvijek raste, pa su prezaduzeni pojedinac i/ili obitelj sve siromasniji
te se dugovi multipliciraju i prenose u slijedecu generaciju,
a prethodno ste glatko podržali Lex Agrokor, predstečajne zakone i sl.privatizacije

IZDALI STE INTERES osiromašenog naroda i zgazili osnovni smisao Ustava i državnosti Republike. I nije vam 1x!

Kad ce se Sabor i USTAVNI SUD početi pridržavati presuda EU suda?


UDRUGA BLOKIRANI

 

DODATNO U NASTAVKU POZIVAM ZAINTERESIRANU, STRUČNU JAVNOST NA SURADNJU

VJERODOSTOJNA ISPRAVA, Komentar …..de lege ferenda

Isprave kao što su mjenica i ček su jednoznačno definirane JEDINSTVENIM ZAKONOM O MJENICI I ČEKU u Švicarskoj godine 1911., a koji su ratificirale ili prihvatile ili primjenjuju sve zemlje u svijetu, i kao takve se priznaju kao vjerodostojne isprave jer se i inače trebaju protestirati i tu se vidi element javnosti.Osim toga ček i mjenica su klasični apstrakni papiri od vrijednosti potpisani od dužnika cedenta koji upućuje korisnika vjerovnika da naplatu svojeg potraživanja ostvari na banci cesusa i ne sadrže nikakav opis činidbe ,glede cijene dobara i usluga.. Dakle ovdje je BITNO da DUŽNIK izdatnik POTPISOM PRIZNAJE postojanje duga (No i unatoč svemu se mjenice izdaju bez pravnog osnova, …Agrokor, elementi bića kaznenog djela..).
ZAKONODAVAC je označio i račun i izvadak iz poslovnih knjiga kao VJERODOSTOJNU ISPRAVU, unatoč činjenici da su takvi dokumenti jednostrane isprave koje potpisuju VJEROVNICI te sadrže kratki opis činidbe cijene dobara ili usluga (pa mogu kao takve biti pogrešne, pogrešno izračunate, nedostavljene adresatu i /ili ne daj Bože fiktivne isprave) ZAKONODAVAC JE propustio precizirati pod kojim uvjetima se račun i izvadak iz poslovnih knjiga ima smatrati vjerodostojnom ispravom, da li u času potpisa i slanja računa , ili u času prijama ili u času IZRIČITOG PRIHVATA RAČUNA ili OPOMENE . Naime , za svih u EU račun je nesporan ako ga je prihvatio adresat ili nije barem u roku prigovorio. Kod nas je nažalost BITNO da je račun IZDAN, a da li je uručen, i prihvaćen ili odbijen kao netočan , TO NIJE BITNO.I sam sam kao privrednik potpisivao račune terećenja i debit note, ali sam isto tako POTPISIVAO I ODOBRAVAO ili PRIGOVARAO u svojstvu dužnika, na račune kojima je moja tvrtka bila terećena. U nas, se izdaju nepotpisani računi, koje nitko nije ni zaprimio, ni odobrio ni potpisao prihvat, pa posljedično kolaju fiktivni računi (bez uporišta u poslu..) nepotpisani (Saucha), ili čak jedna te ista osoba potpisala račun za jednu tvrtku,a za drugu suprotnu tvrtku odobrila plaćanje (sukob interesa). Zato je i Zakonodavac suodgovoran za ovolike manipulacije sa računima i izvadcima iz poslovnih knjiga ove vrste .Sada se počelo događati da se elektronski izdani računi i ne potpisuju i teoretski građanina može bilo tko teretiti za nepostojeći dug, i da se ne zna ni tko je od zaposlenika izdao račun. ZAKONODAVAC treba stoga označiti uvjete pod kojima se ovi dokumenti imaju tretirati kao VJERODOSTOJNA ISPRAVA, a ne dopustiti da i bez znanja dužnika ,Javni Bilježnici udaraju svoje pečate o ovrsi i to na temelju „vjerodostojne isprave „ koja često nije ni vjerodostojna ni istinita ni poznata dužniku.

TREBAMO VRATITI PRIMJENI NAČELA PRIZNANJA RAČUNA I TIME OMOGUĆITI DA SE PREKIDA ZASTARA ILI ČAK POČNE TEĆI ISPOČETKA.

(Možete zamisliti vlasniku stana se odvoz komunalnog otpada zaračunava po kvadratnom metru, a u stanu ne stanuje nitko (??), ili jedna osoba umirovljenik u 65 m2 stana (??) kao i u stanu gdje ih je 4 ili 5etero i gdje je tu načelo …jednakih vrijednosti činidaba u čl.7 .ZOO RH.) Umirovljenik ili nitko u praznom stanu plaća odvoz smeća prema kvadraturi stana. Ma, plaća se nerad…. (i zato je skupo stanovati u višekatnici posebno umirovljeniku ili nezaposlenoj osobi,sezoncu, koji povremeno ide na rad u drugo mjesto ili inozemstvo..)

DUGOROČNI UGOVORI

Dugoročni ugovori u oblasti stambenog kreditiranja, kreditiranja izgradnje brodova, cesta , željeznice itd..dugoročni ugovori o pomorskoj kupoprodaji i prijevozima itd.. trebali bi između ostalih odredaba sadržavati načela dinamičnog karaktera ,t.j.,odredbe kojima se obveze u takvim ugovorima maksimalno prilagođavaju vremenu i okolnostima u kojima se obveze i činidbe obavljaju,vrše odnosno ispunjavaju. Poštujući opća načela obligacionog prava, ovakvi dugoročni ugovori bi trebali sadržavati
Valutnu klauzulu , koja će na najpovoljniji mogući način zaštiti vrijednost u takvom ugovoru, pa se predlaže da se vrijednost izražena u domaćoj valuti referira neposredno ili posredno na obračunsku jedinicu UN XDR ili SDR (special drawing rights), dakle košaru valuta, čija je konačna vrijednost izračunata ponderiranjem i uvažavanjem broja i visina transakcija učinjenih u jednoj godini u svijetu. Danas se SDR izračunava na bazi USD, GBP, EURO, YEN, JUAN , dakle novčanih jedinica industrijskog kapitala. (Ne bi došlo do problema ŠFRS).

Ako je vrijednost dana u novcu tada bi se naknada za upotrebu novčanih sredstava u vidu kredita , trebala ugovarati kao kamata koja se sastoji od promjenjivog i stalnog dijela izraženo u postocima, kao Libor+ 2,5 % ili Euribor +2 % ili Fed + 2,5% godišnje.

Odredbu o promjenjivim okolnostima, treba uvrstiti i spomenuti u općim odredbama ZOO na početku , i razraditi u posebnom dijelu. Poštovanjem općeg načela savjesnosti i poštenja u vrijeme ispunjenja treba sukladno promjenjivim okolnostima primjeniti izmjene obveza u skladu sa mogućnosti strane kojoj je znatno otežano ispunjenje činidbe, uvijek vodeći računa o pravoj volji stranaka s obzirom na okolnosti koje su postojale u vrijeme zaključenja prava i obveza, i cijeniti tu volju u promjenjenim okolnostima.

Stranke mogu eventualno predvidjeti i pro futuro ugovoriti kvantitativno veće ili manje obveze za slučaj promjenjivih okolnosti (..usluga koja ovisi o cijeni goriva, ili usluga koja ovisi o Liboru itd., ..) i na taj način isključiti unaprijed moguće izmjene.No i pored svega ne mogu se u potpunosti isključiti načela iz promjenjivih okolnosti čl.369 do 372.ZOO, jer bi to bilo u suprotnosti sa načelom savjesnosti i poštenja.. Treba ostati na snazi ..t.zv.omnibus klauzula.. Svjedoci smo da su banke često isključivale načelo .., pacta sunt servanda, si rebus sic stantibus..i u vrijeme nastupa krize , kao jača strana ,automatizmom aktivirale sredstva osiguranja potraživanja : mjenice, zadužnice, jamstva , hipoteke i mortgage itd, dakle davale su prednost apstraktnim papirima od vrijednosti…stricti iuris negotium..i na taj način uništile privredu i građanstvo, stečajevima i predstečajnim nagodbama itd.. (Zakonodavna vlast nije uopće reagirala na krizu, a sudstvo je bilo sporo u odnosu na banke koje su promptno aktivirale instrumente osiguranja…).

Prof.Zoran Kompanjet je studentima vraćao index, kada bi se izjasnili , da preferiraju davanje prednosti aktiviranja apstraknih papira od vrijednosti u vrijeme izvanrednih okolnosti.) Zato u dugoročnim ugovorima u slučajevima promjenjivih okolnosti vjerovnici banke trebaju jamčiti da ne će aktivirati instrumente osiguranja sve dok traju takve okolnosti već će sa dužnikom obveze prilagoditi odnose i posljedično obveze novonastalim okolnostima.

Treba isključiti svako penaliziranje obveznika koji ranije ispunjava svoju činidbu, bilo izgovorom da se prijevremenim ispunjenjem gubi dio dobiti, bilo pak oblikom plaćanja ugovorne kazne prilikom zatvaranja posla prije roka. U ugovorima o prijevozu brodovima se za ranije ispunjenje obveze plaća ušteda vremena (despatch). Isto tako bankar ranijim ispunjenjem činidbe plaćanja prije roka,dobija priliku da primljena sredstva odobri drugima u vidu kredita.

Isto tako, u dugoročnim ugovorima treba predvidjeti mogućnost renegocijacije ugovora nakon izvjesnog vremena na zahtjev jedne od stranaka, (recimo nakon 5 godina otplate zatražiti uplatom od cca 10 od iznosa glavnice, smanjenje glavnice itd.) Za djelimično ispunjenje obveze pored obračuna i priznanice trebalo bi se stranci na njen zahtjev i trošak omogućiti promjenu i/ili smanjenje obveze po teretima /zalozima uknjiženih u upisnike brodova ili zemljišne knjige izdavanjem brisovnog očitovanja za izvorni iznos u zamjenu za iznos po preostalom dijelu obveze. (e.g.smanjiti izvorni iznos hipoteke , kao bi se ev. novim kreditom iz drugih izvora podmirila obveza.) (upis hipoteke u zemljišne knjige u izvornom iznosu, djeluje prema svima i u slučaju kada su recimo preostale 3 rate!).

Osim toga za stambene kredite predlažem da se ukupna glavnica za period od 30 godina podijeli na jednake periode od 5 godina ili 6 razdoblja,s time da se recimo u prvom razdoblju pored kamate plaća dio odnosne glavnice umanjen za cca 30 posto , pa da se nakon svakih 5 godina povećava proporcionalno dio glavnice za recimo 10 posto i da na kraju posljednjeg perioda od 5 godina korisnik plaća alikvotni dio glavnice plus 30 posto.Drugim rječima uz plaćanje kamate dug po periodičnim dijelovima u vidu otplatne rate, glavnice , raste recimo onako kako raste godišnja inflacija u svijetu recimo 2 posto (5 godina X 2% =10 %).Ovako bi se u manjoj mjeri opterećivale socijalne subvencije za stambene kredite s obiteljima sa djetetom ili sa više djece, i u konačnici državni proračun.Demografi bi to trebali pozdraviti.

Potpis: Igor Govorčin, umirovljenik kapetan duge plovidbe, dipl.pravnik 10.7.2017

 

 

Leave a reply