JAVNI POZIV – BLOKIRANI PROTIV DRŽAVE NA MEĐUNARODNOM SUDU

VAŽNO – JAVNI POZIV – BLOKIRANI PROTIV DRŽAVE
datum objave- 21.04.2016. ( NIJE BILO DOVOLJNO INTERESA )
Tužbe protiv Republike Hrvatske pred međunarodnim sudovima –

Poziv se odnosi na Blokirane po 4 osnove:
1. za blokirane hrvatske državljane, fizička lica sa dvojnim državljanstvom kojima je blokadom i kamatarenjem blokirana imovina i/ili prodana jedina nekretnina na dražbi
2. svaku blokiranu pravnu osobu I/ili investitora koja je tog dana imala državljanstvo države ugovornice stranke u sporu
3. blokirana fizička lica, hrvatski državljani kojima je kamatarenjem blokirana imovina i/ili prodana na dražbi jedina nekretnina
4.nositeljima svih tužbi, fizička i pravna lica u kojima je ,pred domaćim pravosuđem, tužena država RH, a odgovora nema! Premda je još potkraj 2007. Hrvatska primila preporuku da tužbe protiv države trebale biti riješene prema standardu EU. Odmah! Takve su tužbe „teške“ desetak milijardi kuna.

Riječ je o najvećoj pravosudnoj tabu temi, pa se i na Vrhovnom sudu može čuti da je prava sreća što ne postoje ukupni statistički podaci jer se nigdje ne vodi detaljna evidencija o neriješenim predmetima protiv države. Pritom je takva praksa u suprotnosti s jednom od glavnih preporuka za reformu hrvatskog sudstva koju je Hrvatska dobila u okviru projekta CARDS Reforma pravosuđa – Potpora učinkovitijem i modernijem radu hrvatskih sudova. Detaljna analiza mogućih izmjena i dopuna propisa koji imaju izravni učinak na broj i trajanje parnica, a obavljena je u sklopu CARDSA 2002, rezultirala je proporukom Komisije hrvatskoj Vladi da problem sudskih tužbi protiv države treba riješavati bez odgode. U pogledu hodograma rješavanja oko 30 milijardi kuna vrijednih tužbi s kojim operiraju i u Ministarstvu financija, nije se bitno odmaklo jer državna blagajna i za ovu godinu predvidjela skromnu svotu – od maximalnih 400 milijuna kuna za ovrhu od države.

Da bi BLOKIRANI prisilili HRVATSKU na „rješenje kroz mirenje ili arbitražu“ pozivamo sve kojima je u Hrvatskoj blokirana imovina, investicija, kapital da zajedno premostimo Hrvatsko pravosuđe.

Tužbe Blokiranih uz logistiku Međunarodnog odvjetničkog ureda podnositi ćemo redom pred:
– Međunarodnim sudovima za rješavanje investicijskih i ulagačkih sporova

Zainteresirane pozivamo da se za informacije obrate na udrugu Blokirani.

blokiranx@gmail.com

Poziv se odnosi za 327 000 fizičkih lica i 40 000 tvrtki , što uključuje blokirane građane i blokirane investicije, blokirane investitore, razvlaštene od privatne imovine, blokirane tvrtke, banke koje su zbog nacionalnih zakona o blokadi kapitala pretrpile štetu,članove Obrtničke komore i Gospodarske komore , blokirane frankere, OPG-ovce …
21.04.2016

translate -english

IMPORTANT – PUBLIC INVITATION – BLOCKED AGAINST THE STATE
Lawsuits against Republic of Croatia in international courts
Invitation refers to the Blocked by 4 basis
1. Blocked Croatian citizens, individuals with dual nationality whose only property/real estate was blocked and/or sold at the auction
2. Each blocked legal entities and / or investors who that day had the nationality of the Contracting State party to the dispute
3. Blocked individuals, Croatian citizens whose only assets/real estates were blocked and / or sold at auction
4. Holders of all claims, individuals and legal entities who sued Republic of Croatia , in front of local courts, and there is still no respond! Although, at the end of 2007, Croatia           received recommendation that lawsuits against the state should be resolved according to the EU. Immediately! Such lawsuits are worth about ten billions.
This is the largest judicial taboo subject, so you can also hear at the Supreme Court it is really luck that there are no overall statistics because there are no detailed records of pending cases against the state stored anywhere. By that, this practice is in contrary to one of the major recommendations for reform of the Croatian judiciary, which Croatia received within the CARDS Reform of Judiciary – Support to More Efficient and Modern Croatian Courts. Detailed analysis of possible amendments to the regulations that have direct impact on the number and duration of litigation, and was performed as part of the CARDS 2002, resulted with the Commission’s recommendations to the Croatian government that the problem of lawsuits against the state must be solved without delay.In terms of workflow to solve about 30 billion worth lawsuits with which they operate and in the Ministry of Finance, has not significantly progressed since the Treasury for this year predicted a modest amount – from a Maximum 400 mil for the enforcement of the country.
So That BLOCKED would be able to force CROATIA on “solution through conciliation and arbitration” We call on all those who have blocked assets, investments, capital in Croatia to bridge Croatian judiciary.
Lawsuits of Blocked, with the logistics of International law firm will be submit in front of/ before:
– International Tribunals for the Settlement of Investment and Investment Disputes
All interested parties are invited to get all necessary information in association Blocked.
By mail:
Blocked Association (Presidency Kervatin Miriam, Mario Strinavić, Anthony Rupa)
Ilica 231 Zagreb
E-mail
Phone
060 50 20 20
The call refers to 327,000 individuals and 40,000 firms, including citizens who are blocked and blocked investments, blocked investors, deprived from private property, blocked companies, banks that have due to the national laws of blockade of the capital suffered damage, the members of Chamber of Crafts and the Chamber of Commerce, blocked Franker (refers to the ppl who have credits in chf, due to increasing of foreign exchange rate), OPG sheeps .

 

Related Posts