Case study – nedostaci u preciznosti pravnih normi ( preinaka ovršnog rješenja)

CASE STUDY
…(…)..što kad postoje dvije ili više ovrha po istom dugu…preinaka ovršnog rješenja… Što kad se kroz Ovršni zakon ugrožava sloboda građana od samovolje i zlouporabe vlasti, posebice u slučajevima mjera i radnji koje se poduzimaju prema njima bez njihova prethodnog znanja. Što kad pravosudni sustav (zbog političke volje zakonodavca) propušta svoj osnovni zadatak , da mora kontrolirati i korigirati i pomagati građanima kod postupanja primjenjivača pravnih normi na temelju jasnih i preciznih pravnih mjerila. Jer nedostaci u preciznosti pravne norme mogu onemogućiti nadzor nad primjenom načela razmjernosti, odlučnog za ustavnopravno ograničenje prava ili slobode građana (članak 16. stavak 2. Ustava)….(…)…

STAJALIŠTE USTAVNOG SUDA

Zahtjevi pravne sigurnosti i vladavine prava iz članka 3. Ustava traže da pravna norma bude dostupna adresatima i za njih predvidljiva, tj. takva da oni mogu stvarno i konkretno znati svoja prava i obaveze kako bi se prema njima mogli ponašati.

Adresati pravne norme ne mogu stvarno i konkretno znati svoja prava i dužnosti te predvidjeti posljedice svojeg ponašanja ako pravna norma nije dovoljno određena i precizna.

 

KLJUČAN ZA ODRŽAVANJE PRAVNOG PORETKA

Zahtjev za određenošću i preciznošću pravne norme predstavlja jedan od temeljnih elemenata načela vladavine prava i ključan je za postanak i održanje legitimiteta pravnog poretka. Zahtjevi za određenošću i preciznošću pravne norme moraju se smatrati dijelom načela vladavine prava na području svih grana prava (osobito ovršnog ) jer bi njihovo zanemarivanje ugrozilo druge sastavnice načela pravne sigurnosti kao dijela načela vladavine prava, osobito zahtjeve za jedinstvenom primjenom prava te poštovanjem učinaka pravomoćnih presuda i drugih odluka tijela državne i javne vlasti.

UDRUGA BLOKIRANI UPOZORAVA

1. da- pozitivni smisao zahtjeva za određenošću i preciznošću pravne norme, nije ispunjen ako građani, kao savjesne i razumne osobe, moraju nagađati o njezinu smislu i sadržaju, a njezini se primjenjivači često razilaze u njezinu tumačenju i primjeni u konkretnim slučajevima.

2.da- prijeporna tumačenja neke pravne norme, koja rezultiraju neujednačenom praksom upravnih i sudskih tijela, predstavljaju sigurnu naznaku pogrešaka i nedostataka u njezinoj određenosti.

3.da- je vlast, brojnim intervencijama u ovršni, ugrozila načela vladavine prava na području svih grana prava (osobito ovršnog ) jer je njihovim zanemarivanjem ugrozila i sve druge sastavnice načela pravne sigurnosti kao dijela načela vladavine prava, osobito zahtjeve za jedinstvenom primjenom prava te poštovanjem učinaka drugih odluka tijela državne i javne vlasti.

Primjer iz prakse:

 

 

 

 

 

Predmet:

Član Udruge Blokirani pita:- “Što trebam napraviti da se ovršna isprava izmjeni -preinači, koji je dalje postupak i što treba napisati da bi se ukinula klauzula pravomoćnosti rješenja o ovrsi?

ODGOVOR, UPUTE

Obrazloženje:
-Županijski sud odbio žalbu ovršenika kao neosnovanu.Odluka Zupanijskog suda je ispravna

Žalba ovršenika temeljila na:
-traži ukidanje rješenja o ovrhi
-predlaže oslobađanje od sudskih troškova
-ovršenik navodi da je u cijelosti platio dug ( kredit- 2012.) te da se dalje provodi ovrha na njegovoj mirovini i traži obustavu

Razlozi:
-Ističe:
-ovršenik i ovrhovoditelj nisu jednaki pred zakonom!
-danas iznos kamate uveliko prevršuje glavnicu; ovrhovoditelj traži način ostvariti extra zaradu na kamatama
-ovršna isprava je preinačena ( potpisale sve 3 strane; ovršenik;ovrhovoditelj i založni vjerovnik )
-nagodba
-ovršenik je prepustio pola svoje nekretnine trećoj osobi -koji se obvezao vraćati 1/2 ovrhe umjesto ovršenika
-nadalje provodi se ovrha na mirovini premda je dug riješen ( sudska nagodba )

SPORNO
Ovršenik je od Županijskog suda tražio obustavu ovrhe
Županijski sud odbija žalbu ali ne ulazi u meritum! Nagodbom je treca strana preuzela vlasnistvo nad dijelom nekretnine ali nije izmirila dug.
Odbija zahtjev za brisanjem sudskih troškova

Što sad?
Ovršenik je opet prepušten sebi.
Vlast ( zakonodavna ni sudska) ne štiti ovršenika ( po službenoj dužnosti.)
Vlast u Hrvatskoj -zakonodavna i sudska- pristaju na neravnopravnost građana pred sudom
( EKLJP  brani)
Besplatna pravna pomoć služi poput Potemkinovih sela ( beskorisna )

KONKRETNO
Ovršenik bi morao od Sud-a tražiti ukinuće, odbacivanje Ovršne isprave nad mirovinom!
Dokaz – sudska nagodba!

Ili
Ponavljanje postupka
ili
Raskid nagodbe

DOVRŠETAK OVRHE
Postupak ovrhe se dovršava pravomoćnošću odluke o odbacivanju ili odbijanju ovršnog prijedloga, provedbom ovršne radnje kojom se ovrha dovršava ili obustavom ovrhe.

Dovršenje ovrhe provedbom posljednje ovršne radnje sud utvrđuju rješenjem.

SAZNAJ VIŠE O KRŠENJIMA OSNOVNIH PRAVNIH NORMI UNUTAR HRVATSKE

PROTUUSTAVNO

Ograničeno pravo na pravne lijekove.
Ustav jamči svakome pravo na nepristranog suca, pa bi prebacivanje ovršnih postupaka na sudske savjetnike, bilježnike, odvjetnike bilo ograničenje Ustavnog prava

ŽALBA
Izmjenama je, zatim, napadnuta impostacija instituta žalbe kao općeg pravnog lijeka time što je propisano,da je dopuštena samo kada je to izrijekom predviđeno., odn. da žalba ne odgađa izvršenje
Sva rješenja tako postaju pravomoćna donošenjem i nose nove troškove koje potom završavaju u novim ovrhama.

SMIŠLJENA PODVALA
U nastojanju da se strankama oduzme pravo na žalbu u nekim se slučajevima otišlo tako daleko da se oni mogu shvatiti kao promišljeno podvaljivanje

Žalba, čak, neovisno o tome što prvostupanjski sud smatra da je utemeljena, ne može spriječiti provedbu ovrhe.

OVRŠENIKU SE UOPĆE NE VJERUJE

Po novom se, međutim, ovršeniku uopće ne vjeruje.
Čak i ako ovršenik javnom ili javno ovjerovljenom ispravom dokazuje da je tražbina prestala, da nema više legitimacije, a ovrhovoditelj se ne suglasi s tim prigovorom, sud će doduše na parnicu uputiti ovrhovoditelja, ali će održati na snazi sva prava koja je ovrhovoditelj stekao na imovini ovršenika.

Ovršenik će stoga, da bi deblokirao svoju imovinu, premda može dokazati da je tražbinu iz ovršne isprave podmirio, morati čekati okončanje parnice na koju je upućen ovrhovoditelj

PROTUUSTAVNOST
Dakle, s jedne strane, ovrhovoditelj postojanje svoje tražbine i legitimacije može dokazivati u ovršnom postupku ispravama određene kvalitete, ali ovršenik ne može ispravama iste kvalitete dokazivati da su nakon nastanka ovršene isprave tražbina i legitimacija prestali.

Time je stvorena protuustavna neravnopravnost u tretiranju procesnih subjekata, jer ako jedna stranka nešto smije dokazivati određenim instrumentima istim instrumentima bi to morala moći i druga.

itd…

KAKO DALJE?
PRUŽA SE OTPOR

Među njima, koji pružaju otpor, su gotovo sve pravne profesije, od sudaca do odvjetnika, bilježnika, državnih odvjetnika, pa i službenika u resornom ministarstvu. Jedan od razloga aktualnog stanja je i nedostatak sustavnih istraživanja, pa čak i političke volje da se reforme u pravosuđu utemelje na objektivnim ocjenama i pokazateljima.

PUČKI PRAVOBRANITELJ
Sudska zaštita samo je jedna od komponenti toga zakona, a on sadrži i preventivne odredbe o informiranju i edukaciji, za što je zadužen ured pučkog pravobranitelja.
Pučki pravobranitelj bi trebao reagirati i tražiti javni dijalog odn. pokrenuti pitanje ZAKONA O PREDSTEČAJNIM I ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA jer diskriminira jedne na račun drugih!
Ima li naznaka o tome? Nema.

Sudovi su pokazali veliku količinu nesnalaženja, pa i predrasuda.

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – omogućava li ljudima da traže sudsku zaštitu svojih prava, je li zaživio u praksi?
Dosadašnji ZBPP je svojevrsno Potemkinovo selo, izgrađeno radi pokazivanja stranim promatračima, da bi se pokazalo da Hrvatska ima sustav besplatne pravne pomoći, no uz istodobno propisivanje tako restriktivnih uvjeta i tako visokih administrativnih i birokratskih prepreka da je između većine potencijalnih korisnika i razmjerno skromnih proračunskih sredstava osiguranih za tu namjenu stvoren neprobojan zid.
Upravo se u vremenima krize povećava potreba da se pomogne najugroženijima.

STRUKTURA BLOKIRANI

Čak 80 posto građana koji imaju blokirane račune nisu obveznici osiguranja, što znači da nisu ni zaposleni, niti primaju mirovinu, pokazale su provjere koje su napravljene uz pomoć (OIB).
250 tisuća građana koji imaju blokirane račune nezaposleno, dok preostali ima neki oblik osiguranja, oni su ili zaposleni, ili su imali obrte, ili osiguranje kao poljoprivrednici ili umirovljenici.
Činjenica da je 80 posto ovršenih građana bez posla sugerira da će oni teško ili gotovo nikako platiti dugove . U blokadi je i više od 17 tisuća građana koji su stariji od 65 godina, pa su gotovo nikakve šanse da oni ponovnim aktiviranjem na poslu zarade dodatni novac.

za tekst:
Miriam Kervatin
03.01.2017.

Related Posts

Leave a reply