Statut Udruge Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku

Na temelju čl.13 Zakona o udrugama ( Narodne novine, broj 74/14 ) na redovnoj skupštini održanoj 21.08.2015. Skupština udruge Blokirani-Deblokirajmo Hrvatsku usvojen je

S T A T U T

Udruge građana Blokirani-Deblokirajmo Hrvatsku

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, znaku, pečatu, ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o zastupanju, o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova, te o stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge; njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova tijela udruge; o imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku rada te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge i druga pitanja značajna za rad Udruge Blokirani-Deblokirajmo Hrvatsku.

Članak 2.
(1) Naziv udruge glasi: Blokirani- Deblokirajmo Hrvatsku
Blokirani-Deblokirajmo Hrvatsku je udruga građana nastala iz neformalnog pokreta blokiranih građana, građana kojima je blokiran dohodak, mirovina, imovina, bankovni računi i koji stoga žive u uvjetima siromaštva, socijalne nejednakosti, a obzirom na blokadu računa, ovrhu i deložaciju imaju slabe stambene uvjete ili nemaju stambenih uvjeta.
(u daljnjem tekstu Udruga).
(1.a) U pravnom prometu s inozemstvom Udruga može koristiti naziv na engleskom jeziku koji glasi: “Defreeze the Blocked“
(2) Sjedište Udruge je u Puli.
(6) Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.
(1) Blokirani-Deblokirajmo Hrvatsku,  udruga je građana Republike Hrvatske.
(2) Udruga je neprofitna, nevladina, nepolitička i nestranačka pravna osoba, upisana u Registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Pule.

Članak 4.
(1)Udruga ima znak.
(2) Znak udruge ima rukom ispisani krug, prekrižen sa dvije ukrštene linije u obliku množnog križića.  Rub kruga i kose crte križića crvene su boje,a ostalo je bijele boje.
Ispod crvenog kružića ispisano je BLOKIRANI s time da je slovo O od Blokirani pretvoreno u znak, rukom ispisanog crvenog kruga, prekriženog sa dvije ukrštene linije u obliku množnog križića.

Članak 5.
(1) Udruga ima pečat.
(2) Pečat udruge je kvadratnog oblika, dimenzije 38 X 14 mm, u gornjem dijelu pečata je ispisan naziv Udruga građana, u donjem dijelu je podebljanim slovima napisano BLOKIRANI s time da je slovo O pretvoreno u znak, rukom ispisanog crvenog kruga, prekriženog sa dvije ukrštene linije u obliku množnog križića
(3) Pečat Udruge koristi se u pravnom prometu u skladu sa zakonom.
(4) Pečat Udruge čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik/ ca Udruge, dopredsjednik/ca Udruge i glavni tajnik/ca Udruge .

Članak 6.
(1) Udruga razvija svoju djelatnost kao jedinstvena organizacija.
(2) U okviru Udruge, u svrhu unaprjeđenja i ostvarivanja vlastitih ciljeva definiranih ovim statutom, Udruga može inicirati osnivanje podružnica ili ogranaka na drugim lokacijama radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva.
(3) Odluku o osnivanju podružnice donosi Predsjedništvo Udruge.
(4) Podružnica nije pravna osoba. Radom podružnice rukovodi regionalni koordinator kojeg pismenim putem imenuje i/ili razrješuje Predsjedništvo Udruge.

(5) Regionalni koordinator ima sljedeće ovlasti:
• predstavlja podružnicu;
• organizira i rukovodi djelatnošću podružnice u okviru djelatnosti Udruge;
• podnosi Predsjedništvu Udruge  periodične izvještaje o radu podružnice;
• za svoj rad odgovoran je predsjedniku/ ci Udruge.

Članak 7.
(1) Udrugu zastupaju predsjednik/ca,potpredsjednik/ca,glavni tajnik/ca Udruge, na način da nastupaju u ime Udruge samostalno i pojedinačno.

Članak 8.
(1) Rad Udruge je javan.
(2) Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine određene Statutom Udruge te pravovremenim i istinitim obavještavanjem članova dostavom pisanih materijala, putem sjednica tijela Udruge, putem sredstava javnog priopćavanja, putem Interneta i na druge načine.
(3) Udruga se može po potrebi učlanjivati u druge udruge te međunarodne udruge i organizacije, sukladno Zakonu o udrugama, a u svrhu ostvarivanja ciljeva definiranih ovim statutom.
(4) Odluku o učlanjivanju Udruge u druge organizacije i udruge, kao i odluku o raskidanju članstva, donosi zajedno predsjednik/ca Udruge, potpredsjednik/ca Udruge i glavni tajnik Udruge.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.
(1) Djelovanje Udruge

– Udruga  je osnovana radi promicanja, unaprjeđenja i ostvarivanja prava građana kojima je blokiran dohodak , imovina, bankovni računi ili mirovina, koji žive u uvjetima ugroze siromaštva, socijalne nejednakosti, nezaposlenosti, a obzirom na blokadu računa, ovrhu i deložaciju imaju slabe stambene uvjete ili nemaju stambenih uvjeta.

Djelovanjem Udruge želimo spriječiti da navedeni građani budu socijalno isključeni.
Socijalna isključenost obuhvaća, slično kao neostvarena ljudska prava, nemogućnost pojedinca da djeluje u društvu s osjećajem osobnog dostojanstva.

Općenito govoreći, pojedinci, mogu se smatrati socijalno isključenima ako se nalaze u nepovoljnom položaju u ekonomskom i/ili socijalnom smislu, ako se osjećaju nemoćno ili u izvjesnoj mjeri društveno otuđeno, a što sve proističe iz kombinacije međusobno povezanih problema kao što su  blokiran dohodak ili blokirana mirovina,  siromaštvo, socijalna  nejednakost, nezaposlenost, nizak dohodak, slabi stambeni uvjeti ili neimanje stambenih uvjeta

Udruga djeluje u skladu s pravnom regulativom Republike Hrvatske te pravnom stečevinom EU-a.

 

(2) Osnovni cilj Udruge je:

Redefinirati pravni institut blokade računa i blokade imovine u R Hrvatskoj ( Zakon o ovršnom  postupku) u skladu sa relevantnim zakonima  R Hrvatske , u skladu sa suvremenim pravnim te napredno socijalnim stečevinama EU te univerzalnim načelom koja slijedi diktat Deklaracije prava čovjeka te Ustav R Hrvatske

Zaštititi ljudsko dostojanstvo građana kojima je blokiran dohodak, imovina ili mirovina

Zaustaviti rast broja apsolutno siromašnih u Hrvatskoj
Članak 10.

(1) Djelatnosti Udruge su:

 

JAVNO ZAGOVARANJE I PR :
– kreiranje pozitivnog identiteta Udruge na domaćoj i međunarodnoj sceni,
– demantiranje neistinitih informacija kojima se razni izvori koriste u propagandno-marketinškim
akcijama stavljanja članova Udruge na „stup srama“
– zabranu promidžbe kreditnih usluga banaka, kreditnih institucija putem javnih medija
– informiranje članova Udruge i javnosti o ostvarivanju ciljeva putem internetskih foruma,
društvenih mreža i javnim priopćenjima,
– izdavanje publikacija i produciranje sadržaja za potrebe Internet izdavaštva,
– organizacija javnih tribina, predavanja, radionica, seminara i drugih sličnih skupova,
PRAVNA ZAŠTITA
– aktivnost besplatne pravne zaštite članova Udruge
– informiranje članova o njihovim pravima
– kontrola transparentnog definiranja obračuna troškova i kamata FINE, javnih
bilježnika,poslovnih banaka,ovršitelja
– analiza postojećeg zakonodavstva, uspostavljanje centara podrške za edukaciju socijalno osjetljivih odvjetnika
LOBIRANJE
– informiranje ciljne javnosti o ciljevima i djelatnostima Udruge,
–  analiza hrvatskog ovršnog zakona i sličnih međunarodnih zakona te lobiranje izmjena zakona u
skladu sa pozitivnim, pravnim stečevinama RH i EU
–  lobirati za uvedbu pravne zabrane deložacije iz prve i jedine nekretnine
– jačanje suradnje s organizacijama civilnog društva, poslovnim sektorom i nevladinim sektorom u
Republici Hrvatskoj i izvan nje koji podržavaju cilj i djelatnost Udruge
–  zalagati ćemo se za aktivnu provedbu onog što iz Američkog sustava poznajemo kao  “checks
and balances“ ( kontrola i ravnoteža zakona, pravila, normi i javnih stavova ) odn. kontrolu i
ravnotežu zakona koji se bave uređenjem života članova Udruge u odnosu na ciljeve Udruge
a kako bi na vrijeme uočili te ispravili ev. greške unutar sustava

Javno politički aktivizam udruge: odn.djelovanje udruge koje temelji na načelu slobodnog sudjelovanja u prostoru koji uređuje javne politike, što znači da udruga slobodno sudjeluje u razvoju, praćenju,provođenju, izboru i vrednovanju javnih politika, zakona kojim se uređuju pitanja po interes blokiranih građana, kako u oblikovanju javnog mnijenja tako i u izražavanju stajališta, aktivnosti prema cilju pa poduzima inicijative o svim pitanjima od interesa po neformalni pokret blokiranih građana.Udruga se može javnopolitički organizirati s ciljem izlaska na parlamentarne, predsjedničke, lokalne, izbore za europski parlament

SOCIJALNA ZAŠTITA
– Boriti se za osnovno ljudsko pravo dužnika da dužnicima uz , obvezu i dogovor o obročnoj otplati
duga, ostane  dovoljno sredstava nužnih za osnovne troškove poput hrane, režijskih
troškova,sredstava za nastavak radnih i proizvodnih aktivnosti
–  zalagati se da javne, privatne i civilne organizacije potiču i provode mjere socijalne solidarnosti i
socijalne zaštite prema potrebitima ugroženim striktnim odredbama Zakona o ovršnom postupku
OSNIVANJE ZAKLADA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA U DOBROTVORNE SVRHE
– Prepoznati društveni problem te primjenom poduzetničkih principa pomagati izvođenju osnovnih
aktivnosti radi kojih je udruga osnovana organizirati, kreirati i voditi poslovni pothvat, s ciljem
društvene promjene,
– Prepoznati potencijal gdje ga drugi ne vide i primijeniti disciplinu, pragmatičnost, hrabrost i
kreativnost u potrazi za rješenjima usprkos svim preprekama, na putu prema svijetu koji je
izdašniji, sigurniji i jednako prihvaća svakog pojedinca.
– prikupljati i dijeliti informacije članovima Udruge u vezi zapošljavanja

AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA UDRUGOM
-strateško planiranje aktivnosti Udruge
– planiranje rada u skladu sa ciljevima i djelatnošću Udruge,
– organizacija i aktiviranje članova udruge,
– ostale djelatnosti koje vode ostvarivanju ciljeva Udruge.

 

III. ČLANSTVO U UDRUZI I ČLANARINA

 

Članak 11.
(1) Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.
Članarina je u prvoj godini članstva dobrovoljna i neobvezna.
O visini članarine, za drugu godinu članstva, odlučuje Skupština posebnom Odlukom.
Članom Udruge može postati svaka punoljetna poslovno sposobna fizička osoba koja želi neposredno doprinositi funkcioniranju Udruge i ostvarivanju njezinih ciljeva.
(2) Članom Udruge se postaje potpisivanjem pristupnice, upisom u registar članova koji vodi glavni tajnik Udruge .Član u pristupnici naznačuje u kojem segmentu djelatnosti želi doprinijeti ciljevima Udruge.
(3) Elektronska pristupnica prihvaća se kao punovažna ukoliko je pravilno i u potpunosti ispunjena s obaveznim podacima. Elektronska pristupnica smatra se vlastoručno potpisanom ukoliko je nakon ispunjenja obaveznih polja odabrana opcija “Prihvaćam ciljeve i Statut udruge Blokirani”.

Članak 12.
Članom Udruge može postati svaka punoljetna poslovno sposobna fizička osoba koja se bavi djelatnostima zbog kojih je udruga osnovana, ili drugim djelatnostima kojima neposredno doprinosi funkcioniranju Udruge i ostvarivanju njezinih ciljeva.
Članovi udruge mogu biti aktivni, pasivni i počasni.

(1) Aktivni
Aktivnim članom postaje se na temelju odluke Predsjedništva.
Aktivni članovi udruge su oni koji u potpunosti prihvaćaju ciljeve udruge i to pismeno potvrde te vlastoručnim zahtjevom prema Predsjedništvu Udruge kandidiraju svoj projekt ( u okviru ciljeva Udruge)
i traže da im se odobri status aktivnog člana.

Aktivni članovi sudjeluju u radu udruge, razvijaju projekte Udruge , primaju obavijesti o radu, glasilo i program udruge i imaju pravo birati i biti birani u tijela udruge.
Predsjedništvo ima pravo odbiti zahtjev za aktivnim članstvom ili promijeniti status članstva iz aktivnog u pasivni i obrnuto.
Aktivni članovi imaju pravo sudjelovati na skupštinama udruge, donositi odluke i biti birani na rukovodeće funkcije udruge.

(2) Pasivni
Pasivni članovi Udruge sudjeluju u radu udruge i primaju obavijesti o radu, glasilo i program udruge, ali nemaju pravo donošenja odluka vezanih za rad udruge i ne mogu biti birani u tijela upravljanja.
Pasivni članovi imaju pravo sudjelovanja na skupštinama udruge u svojstvu promatrača.
Maloljetnici su do svoje punoljetnosti pasivni članovi.

(3) Počasni
Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge i ostvarenju njezinih ciljeva.
Odluku o tome donosi Predsjedništvo.
Počasni članovi nemaju pravo donositi odluke vezane za rad udruge, birati ili biti birani u tijela rada.

Članak 13.
Kandidat za prijem u aktivno ili pasivno članstvo Udruge ispunjuje pristupnicu za prijem u Udrugu.
Kandidata za počasno članstvo mogu predlagati svi članovi udruge.
O primanju u članstvo i isključenju iz članstva Udruge odlučuje Predsjedništvo Udruge.

Članak 14.
Aktivni članovi udruge imaju pravo i dužnost:
Aktivno sudjelovati u radu Udruge
Aktivno sudjelovati u upravljanju Udrugom
Birati i biti birani u tijela Udruge
Davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom tijela Udruge
Biti obavještavani o radu Udruge i izvršavanju njenih programskih zadataka
Pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge
Pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge
Čuvati i podizati ugled Udruge

Pasivni članovi udruge imaju pravo i dužnost:
Sudjelovati u radu Skupštine bez prava odlučivanja
Davati prijedloge i izražavati vlastito mišljenje na sastancima Udruge
Sudjelovati na sastancima, predavanjima i drugim oblicima djelovanja i aktivnosti Udruge utvrđenih ovim Statutom
Predlagati bolja rješenja za Udrugu
Biti obavještavani o radu Udruge i izvršavanju njenih programskih zadataka
Pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge
Pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge
Čuvati i podizati ugled Udruge

Počasni članovi Udruge mogu:
Sudjelovati u radu Skupštine bez prava odlučivanja
Davati prijedloge i izražavati vlastito mišljenje na sastancima Udruge
Sudjelovati na sastancima, predavanjima i drugim oblicima djelovanja i aktivnosti Udruge utvrđenih ovim Statutom
Predlagati bolja rješenja za Udrugu

čl.15.
Reviziju članstva glavni tajnik radi jednom godišnje

Članak 16.
(1) Članstvo u Udruzi prestaje:
– dragovoljnim istupom podnošenjem pismenog zahtjeva za istupanje iz članstva Udruge
– isključenjem zbog povrede Statuta Udruge ili u slučaju da prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu
– prestankom djelovanja Udruge,
– smrću.

(2) Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi predsjednik/ca Udruge.
Član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
(3) Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.
IV. TIJELA UDRUGE

Članak 17.
(1) Tijela Udruge su
Skupština ;
Predsjedništvo Udruge,
Predsjednik/ca Udruge,
Potpredsjednik/ca Udruge i
Glavni tajnik/ca Udruge

Članak 18.
(2) Udruga ima i regionalne koordinatore i koordinatore radnih grupa.

V. SKUPŠTINA

Članak 19.
(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
(2) Skupštinu sačinjavaju svi aktivni članovi Udruge.
(3) Počasni članovi udruge mogu sudjelovati u radu Skupštine putem rasprava i prijedloga, ali nemaju pravo neposrednog odlučivanja putem glasanja.

Članak 20.
(1) Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupština redovno zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.
(2) Sjednicu skupštine saziva Predsjedništvo Udruge.
(3) U odluci o sazivanju sjednice Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

(4) Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 3/4 (tri četvrtine) članova Udruge,
(5) U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
(6) Ako predsjedništvo  ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovog članaka, sazvat će ju predlagatelj, (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 21.
(1) Skupštini predsjedava jedan od prisutnih između predsjednik/ca,potpredsjednik/ca,glavni tajnik/ca ili najstariji član Udruge.
(2) O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
(3) Zapisnik u pravilu vodi tajnik/ca, a u slučaju njegove odsutnosti se bira jedan od prisutnih članova.

Članak 22.
(1) Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočno 2/3 (dva / trećine) svih aktivnih članova.

(2)Skupština Udruge donosi odluke kvalificiranom većinom glasova(odnosno 50 %+1 glas ) prisutnih aktivnih članova Udruge, prihvaćanjem ili odbijanjem prijedloga. Odluke se donose u pismenom obliku.
U slučaju jednakog broja glasova “za” i “protiv” glasovanje se ponavlja sve dok se ne donese odluka većinom glasova.
(3)Sjednice Skupštine Udruge su javne.
(4) O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 23.
(1) Skupština Udruge ima sljedeće ovlasti:
– utvrđuje politiku razvitka Udruge,
– donosi i mijenja Statut Udruge,
– donosi financijski plan i završni financijski izvještaj,
– donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
– bira i razrješuje dužnosti članove Udruge:predsjednika/ca,potpredsjednika/ca,glavnog tajnika/ca
– razmatra i usvaja izvještaje o radu Udruge,
– daje smjernice za rad Udruge,
– odlučuje o žalbama članova
– odlučuje o prestanku rada Udruge,
-obavlja i druge poslove određene zakonom kojim se propisuje rad udruga ili Statutom.

(2) Sva tijela koja bira Skupština Udruge biraju se na vrijeme od dvije godine, javnim glasovanjem.
.

VI. PREDSJEDNIK/CA UDRUGE
Članak 24.
(1) Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim statutom obavlja predsjednik/ca Udruge.
(2) Predsjednik /ca Udruge mogu biti ponovno birani, maksimalno 2 uzastopna mandata.

Članak 25.
(1) Predsjednik/ca Udruge ima sljedeće ovlasti:
-predstavlja i zastupa Udrugu u roku od dvije godine (2 godine) i može biti ponovno biran, maksimalno 2 mandata
-Predsjednik/ca je član/ca Predsjedništva Udruge
-koordinira rad Udruge, organizira financijsko-materijalno poslovanje u skladu sa Zakonom
• pokreće različite projekte Udruge i imenuje njihove voditelje;
• upravlja imovinom Udruge i odlučuje o raspodijeli prikupljenih sredstava;
• oblikuje po potrebi stalna i povremena stručna tijela i povjerenstva i imenuje koordinatora i članove tih tijela;
• izvršava odluke Skupštine, rukovodi i usmjerava rad Udruge između dviju Skupština;
• odlučuje o visini naknade članovima za opravdane troškove nastale u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge;
• odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja za nesebičan rad članovima Udruge u okviru djelatnosti Udruge;
• odlučuje o dodjeli prigodnih zahvalnica i priznanja fizičkim i pravnim
• vodi brigu o zakonitom i ispravnom financijsko-materijalnom poslovanju;
• donosi odluke o sklapanju Ugovora o radu;
• o svojoj djelatnosti podnosi izvještaj Skupštini Udruge kojoj je odgovoran;
• donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležna Skupština.
Članak 26.
PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE
(1) Predsjedništvo Udruge čine Predsjednik/ca Udruge, Potpredsjednik/caUdruge, Glavni tajnik/ca Udruge
(2) Predsjedništvo
-zastupa Udrugu u roku od 2 godine, mogu biti ponovo birani maksimalno 2 mandata
-priprema i utvrđuje prijedlog Statuta Udruge, te njegove izmjene i dopune, financijski plan i druge akte;
• donosi financijske izvještaje i financijski plan, odluku o usvajanju završnog računa o čemu izvještava Skupštinu;
• odlučuje ,većinom glasova, o promjeni imena Udruge ili adrese sjedišta Udruge;
• saziva zasjedanje Skupštine i priprema dnevni red i sve materijale o kojima Skupština raspravlja;
-donosi odluku o osnivanju podružnica ili ogranaka Udruge;
• donosi odluku o udruživanju Udruge sa drugim udrugama, kao i odluku o raskidanju suradnje i razdruživanju;
• donosi odluku o učlanjivanju Udruge u druge organizacije i udruge, kao i odluku o raskidanju članstva;
-• predlaže visinu godišnje članarine;

Članak 27.
(1) Dopredsjednik/ca Udruge
Dopredsjednika bira Skupština Udruge , iz redova članova Udruge, na razdoblje od dvije godine, i može biti ponovo biran, maximalno 2 mandata.
Dopredsjednik/ca je član/ca Predsjedništva Udruge
(2) Dopredsjednik/ca  udruge ima sljedeće ovlasti:
-predstavlja i zastupa Udrugu, odnosno zamjenjuje predsjednika Udruge u svim poslovima u slučaju njegove spriječenosti
– brine i odgovoran je za zakonitost rada Udruge i izvršenje obveza propisanih zakonom i drugim propisima

VII. GLAVNI TAJNIK
Članak 28.
(1) Glavnog tajnika/cu Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od dvije godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Glavni tajnk/ca je član/ca Predsjedništva Udruge
(2) Tajnik Udruge može biti ponovo biran nakon isteka mandata,maksimalno 2 mandata

(3) Tajnik Udruge ima sljedeće ovlasti:
• predstavlja i zastupa Udrugu;
• brine o imovini Udruge, za namjensko trošenje sredstava;
• vodi i čuva poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje;
• priprema sjednice Skupštine  i obavještava članove;
• najmanje jednom godišnje radi reviziju članstva
• vodi registar članova Udruge.

čl. 29.

VIII.LIKVIDATOR

Likvidatora bira i opoziva Skupština.

Likvidator može biti osoba /pravna osoba član udruge ili osoba koja nije član udruge.Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

IX. REGIONALNI KOORDINATOR
Članak 30.
(1) Zadaci udruge podijeljeni su po djelokrugu aktivnosti. Za pojedine aktivnosti Skupština imenuje Koordinatora.
(2) Koordinator može biti: regionalni koordinator i koordinator radne grupe.
(3) Koordinator za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 31.
(1) Koordinator ima sljedeće ovlasti:
• organizira i vodi sastanke radne grupe,
• provjerava izvršenje dogovorenih zadataka,
• izvještava Predsjedništvo o napretku pojedinih zadataka,
• intenzivno surađuje sa ostalim koordinatorima,
• organizira komunikaciju i rješava probleme u međusobnom komuniciranju na relacijama Predsjedništvo – redovni članovi.

Članak 32.
(1) Član Predsjedništva može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:
• na vlastiti zahtjev;
• u slučaju trajne nemogućnosti obavljanja dužnosti;
• ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine;
• ako djeluje protivno zakonu ili Statutu;
• ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.
(2) Odluku o razrješenju člana donosi Skupština, na prijedlog najmanje polovice članova Skupštine.

X. STEGOVNA ODGOVORNOST
Članak 33.
(1) Članovima Udruge mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
• pismena opomena;
• privremeno uskraćivanje pomoći i usluga Udruge;
• privremeno ili trajno isključenje iz Udruge.

(2) Razlog za isključenje članova ili opoziva s funkcije Udruge može biti:
– djelovanje protivno ovom statutu i odlukama tijela Udruge;

(3) Odluku o stegovnim mjerama protiv članova donosi Predsjedništvo.
(5) Protiv odluke o stegovnoj mjeri može se izjaviti žalba Skupštini u roku od 15 dana od primitka rješenja o takvoj mjeri.
(6) Žalba odlaže isključenje, ali ne odlaže privremeno uskraćivanje prava, odluku o opozivu s funkcije i odluku o uskraćivanju pomoći i usluga Udruge.
(7) Odluka Skupštine nakon razmatranja žalbe je konačna.

XI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 33.
(1) Izvori sredstava Udruge su:
• upisnina i članarina članova;
• donacije;
• dotacije;
• pokloni;
• sponzorstva;
• dobrovoljni prilozi;
• sredstva iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave;
• prihodi iz priređivanja igara na sreću, sukladno zakonu;
• obavljanje vlastitih djelatnosti, sukladno zakonu;
• ostali izvori u skladu sa zakonom.

Članak 34.
(1) Imovinu Udruge čine novčana sredstva, nepokretne i pokretne stvari i druga imovinska prava.
Sredstva za osnivanje i početak rada Udruge osiguravaju članovi osnivači Udruge.
(2) Sva prikupljena sredstva Udruge mogu se koristiti samo namjenski u skladu sa Statutom Udruge i usvojenim financijskim planom.
Naredbodavac za izvršenje financijskog plana Udruge je predsjednik/ca, a u slučaju  spriječenosti, druge osobe ovlaštene od strane skupštine.

(3) Udruga obavlja financijsko poslovanje putem vlastitog bankovnog računa.
(4) U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, predaje pravnoj i fizičkoj osobi određenoj statutom udruge.
Udruga koja je primila dotaciju iz proračuna, u slučaju prestanka postojanja ostatak sredstava dotacije vratit će u proračun iz kojeg je dotacija dana.
Ako udruga statutom ne odredi postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

Članak 35.
(1) Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.
(2) Plan prihoda i rashoda utvrđuje se za svaku godinu financijskim planom.
(3) Poslovne knjige i financijsko-materijalno poslovanje Udruge organizira se i vodi prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
(4) Financijsko računovodstveni poslovi povjeravaju se stručnoj osobi.
(5)Kad u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju ciljevi Udruge utvrđeni ovim Statutom.

XII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 37.
(1) Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
(2) Na istoj sjednici Skupštine na kojoj se donosi odluka o prestanku Udruge, donosi se i odluka o raspodjeli eventualno pozitivnog salda i imovine Udruge.
(3) U slučaju prestanka rada Udruge, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog postupka, te drugih postupaka i vraćanja ostatka donacija, ostatak njezine imovine pripast će nekoj humanitarnoj organizaciji, po odluci Skupštine na istoj sjednici.
(4) Likvidatora imenuje/opoziva Skupština udruge.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.
Tumačenje odredbi ovog statuta daje Skupština. Svi drugi akti Udruge moraju biti usklađeni s odredbama ovoga statuta.
Članak 39.
Ako koja odredba ovoga statuta dođe u suprotnost s kojim pozitivnim propisom Republike Hrvatske, ista odredba prestaje važiti danom stupanja propisa na snagu, a umjesto nje primijenit će se nova odredba u skladu s važećim propisom.
Članak 40.
(1) Statut Udruge stupa na snagu danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave.

31.12.2015.
———————————————————————————————

Podsjetnik:
U Puli, 24.12. 2013 ( osnivačka skupština)
07.02.2014. ( registracija udruge )

2 comments

Želi biti vaš član !Gdje mogu naći pristupnicu?

U naslovnici ove web stranice nađite oznaku :Potpis podrske.

hvala

Leave a reply