Statut i program političke stranke Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku

Na temelju članka 6. stavka 1 Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10), Zakona o političkimstrankama (NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06) na Osnivačkom saboru stranke Blokirani- Deblokirajmo Hrvatsku, održanom u Zagrebu, na dan 14.07.2016. godine, usvojen je Statut političke stranke Blokirani- Deblokirajmo Hrvatsku

Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku upisana je u Registar političkih stranaka Hrvatske pod brojem 307, Knjiga1.

STATUT Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku

STATUT

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Statut političke stranke Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku, sadrži sljedeće odredbe: programska načela i ciljeve djelovanja, naziv, znak, sjedište, način informiranja javnosti, prava i obveze članova/članica, oblike organiziranja, tijela Stranke, načine njihova izbora i opoziva, imenovanja i smjenjivanja, trajanje mandata, sredstva za rad, prestanak rada, te druga pitanja od interesa za članstvo i rad Stranke.
(2) Politika Stranke izražena je u njezinom Statutu, Programu, deklaracijama, rezolucijama Sabora Stranke, te općim i pojedinačnim aktima upravnih tijela Stranke.
NAČELO STATUTARNOSTI AKATA

Članak 2.

(1) Akti Stranke moraju biti doneseni u skladu sa Statutom.
(2) Akti nižih ustrojstvenih oblika upravnih tijela moraju biti u skladu s aktima viših upravnih tijela.
CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA

Članak 3.

(1) Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku je demokratska politička stranka koja okuplja članove/članice radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih u programu Stranke, te se zalaže za uspostavu društva jednakih pravila i jednakih zakona za sve, zaštitu socijalnih i drugih ljudskih prava i poštivanja ljudskih prava, dostojanstva i sloboda, neovisno o svjetonazoru, vjerskoj, rasnoj, nacionalnoj i etničkoj pripadnosti, dobi, spolu, spolnoj/seksualnoj orijentaciji, političkom uvjerenju i socijalnom statusu, kao i prosperiteta i dobrobiti svih njenih građana uz razumnu uporabu resursa i očuvanje okoliša za buduće generacije.
(2) Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku, djeluje na području Republike Hrvatske.
Članak 4.

(1) U ostvarivanju programskih ciljeva iz članka 3. ovoga Statuta Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku se obvezuje na poštivanje Ustava i zakona Republike Hrvatske, te korištenje demokratskih, parlamentarnih i izvan parlamentarnih oblika djelovanja.
(2) Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku se opire totalitarnim, nedemokratskim ili drugim nasilnim metodama kao i oblicima političkog nepotizma, korupcije, pravne diskriminacije, te svim oblicima organizirane nesnošljivosti i netolerancije u društvu.
Članak 5.

(1) U ostvarivanju vrijednosnih ciljeva Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku je otvorena za suradnju sa svima.
(2) U ostvarivanju političkih programskih ciljeva Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku je otvorena za suradnju s drugim političkim strankama, udrugama i pojedincima/pojedinkama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
(3) Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku se može udružiti u međunarodne organizacije i političke grupacije.

II.

NAZIV, SJEDIŠTE I ZNAK
Članak 6.

(1) Naziv Stranke je: Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku. Skraćeni naziv stranke je: Blokirani. U daljnjem tekstu Stranka.
(2) Naziv Stranke na engleskom jeziku je: Unblock Blocked Croatia.
(3) Sjedište Stranke je u Zagrebu.
(4) O promjeni adrese sjedišta Stranke odlučuje Predsjednik/predsjednica stranke.
Članak 7.

(1) Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku ima znak,crni naziv BLOKIRANI s time da je slovo O prekriženi crveni krug, pretvoreno u znak s dvije ukrštene crvene linije u obliku množnog križića.
(2) Stranka ima zastavu bijele boje u omjeru 2:1 sa znakom Stranke iz stavka (1).
(3) Stranka ima pečat u obliku pravokutnika u kojem je ispisano politička stranka Blokirani -Deblokirajmo Hrvatsku i znak iz stavka (1).
(4) Korištenje i čuvanje pečata, znaka i zastave Stranke utvrdit će se posebnom odlukom koju donosi Predsjednica/predsjednik stranke.

III.

Način djelovanja i suradnja
Članak 8.

(1) Način djelovanja Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku se očituje u svakodnevnom i sustavnom ostvarenju njegovog Programa, javnim djelovanjem putem tribina i skupova, kao i na sve druge zakonom dopuštene načine.
Članak 9.

(1) Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku surađuje s drugim strankama, građanskim političkim inicijativama, nezavisnim listama i nestranačkim pojedincima u domovini i inozemstvu koji su istoga svjetonazora i sustava vrjednota.
(2) Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku može sudjelovati u osnivanju zajedničkih koalicijskih i koordinacijskih tijela s političkim strankama koje djeluju na području Republike Hrvatske, ali i u osnivanju koordinacijskih tijela u svrhu suradnje i sudjelovanja u asocijacijama srodnih stranaka u inozemstvu.
(3) Odluku o suradnji donosi Predsjedništvo, a na prvom svojem sljedećem zasjedanju suradnju može potvrditi ili odbaciti Sabor.

IV.

ČLANSTVO
Članak 10.

(1) U članstvo Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku može se učlaniti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba koja ima državljanstvo Republike Hrvatske i prihvaća Program i odredbe Statuta Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku, a posebice one osobe koje su bile ili jesu blokirane.
(2) O prijamu novih članova, evidenciji i brisanju iz članstva, Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku odlučuje Predsjedništvo u skladu s Pravilnikom o članstvu.
(3) Članstvo u Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku prestaje; pisanim zahtjevom člana za istupanjem iz Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku, isključenjem ili neopravdanim neplaćanjem članarine.
Članak 11.

Prava i dužnosti članova

(1) Članovi Blokirani – Deblokirajmo Hrvatskuimaju pravo:

• birati i biti birani, te sudjelovati u radu tijela stranke,
• davati prijedloge, poticaje i mišljenja o radu tijela stranke i
• biti obaviješteni o svim djelatnostima, usvojenim gledištima i odlukama Blokirani –
Deblokirajmo Hrvatsku.
(2) Članovi Blokirani- Deblokirajmo Hrvatsku dužni su:

• promicati i držati se Programa,
• pridržavati se odredaba Statuta,
• provoditi odluke tijela Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku,
• čuvati ugled Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku i
• redovito plaćati članarinu.

(3) Prava, obveze i odgovornosti svih članova, te postupak učlanjenja i sva druga pitanja koja se odnose na članove Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku, a koja nisu regulirana ovim statutom, uređuju se Pravilnikom o članstvu.

V.

USTROJ I TIJELA STRANKE
Članak 12.

(1) Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku svoj unutarnji ustroj u Republici Hrvatskoj usklađuje s njezinim političko – teritorijalnim ustrojem, a sastoji se od sljedećih organizacija: ogranka, općinske, gradske i županijske organizacije.
(2) Temeljni ustrojstveni oblik Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku je ogranak. Ogranak čine najmanje tri člana. Ogranak ima skupštinu i predsjedništvo ogranka.
(3) Općinska organizacija djeluje na području općine, a sastoji se od ogranaka koji djeluju na području pojedine općine. Gradska organizacija djeluje na području grada, a sastoji se od ogranaka koji djeluju na području pojedinog grada. Općinske i gradske organizacije imaju svoje skupštine i predsjedništva.
(4) Županijsku organizaciju čine sve općinske i gradske organizacije s područja dotične županije. Županijska organizacija ima svoju skupštinu i predsjedništvo.
(5) Zadaće ustrojstvenih oblika su:

• Raspravljanje o političkim, društvenim, socijalnim, lokalnim i drugim problemima i odlučivanje o svim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
• Provođenje stranačke politike, odluka i uputa viših tijela Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku na području djelovanja ogranka,
• Predlaganje Predsjedništvu Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku predloženika na izborima za tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave,
• Uspostavljanje radnih tijela i povjerenstva za određena pitanja na svom području i
• Djelovanje na širenju članstva.

(6) Odluku o osnivanju i raspuštanju ustrojstvenih oblika donosi Predsjedništvo Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku.
(7) Dok se ne osnuju ustrojstveni oblici, Predsjedništvo Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku može imenovati povjerenike za pojedina područja, te im odrediti ovlasti i zadaće. Mandat članova tijela ustrojstvenih oblika traje četiri godine i može se više puta ponoviti.
(8) Sva pitanja koja se odnose na ustrojstveni oblik, a koja nisu uređena ovim statutom, uređuju se Pravilnikom o ustrojstvenom obliku Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku.
Članak 13.

Tijela stranke

(1) Središnja tijela Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku su:

• Sabor,
• Predsjednik,
• Zamjenik predsjednika,
• Glavni tajnik i
• Nadzorni odbor.

(2) Odluku o osnivanju ustrojstvenog oblika donosi Predsjedništvo Stranke, a sva pitanja koja nisu uređena Statutom Stranke, u odnosu na ustrojstvene oblike, bit će uređena Pravilnikom o ustrojstvenom obliku Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku.
Članak 14.

Sabor

(1) Sabor je najviše tijelo Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku, a čine ga svi njegovi članovi dok broj članova Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku ne prijeđe 200 članova, nakon čega Sabor čine predstavnici ustrojstvenih oblika Stranke s cijelog područja njenog djelovanja.
(2) Odluku o broju članova Sabora utvrđuje Predsjedništvo 30 dana prije održavanja Sabora.
(3) Sabor se redovno saziva najmanje svake četvrte godine, a saziva ga Predsjedništvo Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku.
(4) Izvanrednu sjednicu Sabora može zatražiti Nadzorni odbor ili najmanje 51% članova stranke.
(5) Ako Predsjedništvo nije u mogućnosti ili ne želi sazvati sjednicu Sabora, te svoju odluku ne dostavi predlagateljima 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, tada su Nadzorni odbor ili najmanje 51% članova Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku, ovlašteni sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
(6) Radi lakšeg organiziranja Sabora, ako to nije Predsjedništvo, sazivatelj za potrebe organizacije Sabora treba imenovati Povjerenstvo kojeg čine najmanje 3 člana čija imena moraju biti navedena na pozivnici kako bi članovi imali jasnu adresu s kojom do početka sjednice mogu komunicirati.
(7) Poziv, prijedlog dnevnog reda i prijedlog poslovnika za sjednicu Sabora mora biti upućen svim članovima najmanje 15 dana prije nadnevka održavanja Sabora.
(8) Rad Sabora Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku uređuje se poslovnikom.

Članak 15.

Odlučivanje Sabora stranke

(1) Odluke Sabora su pravovaljane ako je zasjedanju nazočilo više od polovice ukupnog broja članova Sabora (u daljnjem tekstu: sabornika).
(2) Sabor odlučuje većinom glasova nazočnih sabornika.
Članak 16.

Ovlasti Sabora stranke

(1) Sabor Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku;

• donosi i mijenja Statut i Program,
• utvrđuje temeljne smjernice politike stranke,
• bira i razrješuje Predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika,
• bira i razrješuje članove Predsjedništva,
• bira i razrješuje Nadzorni odbor,
• bira, potvrđuje i razrješuje sve potrebne službe sabora Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku
tijekom zasjedanja,
• raspravlja o izvješćima Predsjedništva i drugih tijela stranke, te daje smjernice za daljnji
rad,
• potvrđuje ili odbacuje odluku Predsjedništva o učlanjenju u domaće koalicije i međunarodne asocijacije srodnih stranaka i
• donosi poslovnik i druge akte za koje ovim Statutom nije propisana nadležnost nekog drugog tijela.
Članak 17.

Izbor članova središnjih tijela stranke

(1) Sabor bira predsjednika Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku tajnim glasovanjem, ako drukčije ne odluči na samoj sjednici, a predloženici mogu biti samo dugogodišnji aktivni članovi, koji su bili ili jesu blokirani. Predsjednikom se može biti najviše tri mandata.
(2) Predloženici prije izbora iznose pred Saborom stranke glavne odrednice svojega programa. Predsjednikom postaje onaj predloženik koji nakon jednog ili eventualnog drugog kruga (u kojeg ulaze dva kandidata s najviše glasova dobivenih u prvom krugu) dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih sabornika.
(3) Izbor zamjenika predsjednika i glavnog tajnika provodi se na isti način kao i izbor predsjednika, a izbor predviđenih članova svih tijela Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku bira se tako da članovima postaju oni koji su dobili najveći broj glasova u odnosu na predviđen broj mjesta u središnjim tijelima.
(4) Izborni postupak podrobnije se utvrđuje Poslovnikom o radu sabora.

Članak 18.

Predsjedništvo

(1) Predsjedništvo Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku ima 3 člana.
(2) Predsjedništvo čine predsjednik, zamjenikpredsjednika i glavni tajnik izabrani na Saboru. Predsjednik, zamjenik predsjednika i glavni tajnik Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku su po položaju predsjednik, zamjenik predsjednika i glavni tajnik Predsjedništva.
(3) Predsjedništvo Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku može, zbog potreba proširenja svojega djelovanja, svojem sastavu priključiti nove članove iz reda članova Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku.
(4) O izboru dodatnih članova koji se priključuju Predsjedništvu odlučuje Predsjedništvo većinom glasova svih članova Predsjedništva. Broj kooptiranih članova ne može biti veći od polovice članova biranih na Saboru stranke. Predsjedništvo kooptirane članove, nakon što ih jednom izabere, ne može opozvati već to može učiniti samo Sabor stranke.

Članak 19.

Ovlasti Predsjedništva

(1) Predsjedništvo Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku;

• saziva Sabor Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku,
• donosi sve odluke nužne za djelovanje Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku,
• osniva razna radna tijela potrebna za funkcionalno djelovanje Blokirani – Deblokirajmo
Hrvatsku,
• raspravlja i odlučuje o svim političkim pitanjima i aktivnostima,
• brine se o novčanim sredstvima potrebnim za djelovanje Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku,
• usvaja financijski plan i završni račun,
• odlučuje o osnivanju i raspuštanju ustrojstvenih oblika stranke,
• odlučuje o načinu formiranja kandidacijskih lista Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku na lokalnim i parlamentarnim izborima, ali i odabire predsjedničkog kandidata stranke na predsjedničkim izborima,
• podnosi izvješća Saboru o svom radu,
• donošenje odluka o promjeni sjedišta i adrese sjedišta Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku i
• odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za ostvarenje ciljeva Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku
koji su predviđeni ovim statutom.

Članak 20.

Odlučivanje Predsjedništva

(1) Sjednicu Predsjedništva saziva i vodi predsjednik Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku, a u njegovoj izočnosti i/ili spriječenosti zamjenik predsjednika.
(2) Sjednice Predsjedništva održavaju se najmanje jednom mjesečno.
(3) Sazivanje sjednice može zatražiti i najmanje 1/3 članstva. Ako sjednicu ne sazovu predsjednik odnosno zamjenik predsjednika, može je sazvati najmanje 1/3 članova Predsjedništva.
(4) Svaka je sjednica valjana ako joj nazoči natpolovična većina članova, a svaka odluka se donosi natpolovičnom većinom glasova svih nazočnih članova.
(5) Na poziv Predsjedništva na sjednicama, bez prava glasa, mogu nazočiti i druge osobe kao gosti.

Članak 21.

Ovlasti Predsjednika

(1) Predsjednik Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku;

• predstavlja i zastupa Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku,
• potpisuje akte Sabora i Predsjedništva,
• brine o poštivanju i izvršavanju odluka koje je donio Sabor,
• usklađuje i potiče suradnju svih središnjih tijela i
• saziva i vodi sjednice predsjedništva Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku.

(2) U slučaju privremene odsutnosti Predsjednika (do najviše dva (2) mjeseca), u svim poslovima ga zamjenjuje član Predsjedništva stranke kojeg pismenim putem ovlasti Predsjednik stranke.
(3) U slučaju trajne odsutnosti (više od dva (2) mjeseca), Predsjedništvo pokreće postupak za izbor novog Predsjednika.

Članak 22.

Nadzorni odbor

(1) Nadzorni odbor Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku ima 3 člana.
(2) Članove Nadzornog odbora bira Sabor, a predsjednika biraju članovi Odbora između sebe na prvoj sjednici odmah po završetku Sabora.

Članak 23.

Poslovi Nadzornog odbora

(1) Nadzorni odbor obavlja poslove:

• Prati pravne okvire djelovanja Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku i
• Nadzire provedbu Statuta i ostalih akata Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku.
Članak 24.

Odlučivanje Nadzornog odbora

(1) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik stranke, a može ih sazvati i 2/3 članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor valjano zasjeda ako mu je prisutna natpolovična većina članova Nadzornog odbora. Sve odluke donose se natpolovičnom većinom svih nazočnih članova.
Članak 25.

Trajanje mandata, ostavke i opozivi

(1) Mandat svih tijela Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku i njegovih članova traje četiri godine, a članovima koji su priključeni Predsjedništvu do isteka mandata toga tijela.
(2) Član svakoga tijela pisanu ostavku podnosi tijelu koje ga je izabralo, a obavijest o tome istodobno dostavlja tijelu kojega je bio član. Podnošenjem ostavke član stranke se više ne smatra aktivnim članom tijela u koje je bio izabran, pa mu se više ne mora dostavljati poziv na sjednice, niti se ubraja u kvorum. Tijelo može nastaviti raditi sve dok je broj članova veći od polovice najmanjeg broja članova predviđenih statutom.
VI.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.

Financiranje

(1) Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku glede ostvarivanja svojih političkih ciljeva stječe prihode od članarine, dragovoljnih priloga (donacija), izdavačke djelatnosti i drugih zakonom dopuštenih izvora.

Članak 27.

Cjelovitost i tumačenje

(1) Sva pitanja koja ovim statutom nisu stavljena u nadležnost pojedinog tijela, Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku stavljaju se u nadležnost Predsjedništva.
(2) Svi akti i odluke Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku moraju biti u skladu s ovim statutom.
(3) Tumačenje ovog statuta daje Sabor, a u vremenu u kojem Sabor ne zasjeda, tumačenje daje Predsjedništvo.

Članak 28.

Izmjene i dopune Statuta

(1) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mogu podnijeti središnja tijela Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku.
(2) Raspravu o izmjenama i dopunama Statuta provodi Predsjedništvo, a ako ono to ne provede, raspravu provodi sazivatelj Sabora, nakon čega se prijedlog upućuje Saboru na odlučivanje.

Članak 29.

Prestanak

(1) Osim u slučajevima predviđenim zakonom, Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku prestaje postojati i kada o tome odluku donese Sabor dvotrećinskom (2/3) većinom glasova.
(2) Ako Sabor u odluci o prestanku Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku ne odredi kome će pripasti imovina, tada ona pripada Republici Hrvatskoj.

Članak 30.

Stupanje na snagu

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku

Miriam Kervatin, predsjednica
Zagreb 14. 07. 2016. Zagreb

Zagreb 14.07.2016. Zagreb

Na temelju članka 6. stavka 1 Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10), Zakona o političkim strankama (NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06) na Osnivačkom saboru stranke Blokirani- Deblokirajmo Hrvatsku, održanom u Zagrebu, na dan 14. 07. 2016. godine, usvojen je Program političke stranke Blokirani- Deblokirajmo Hrvatsku

————————————————————-

PROGRAM

Na temelju članka 6. stavka 1 Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10), Zakona o političkim strankama (NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06) na Osnivačkom saboru stranke Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku, održanom u Zagrebu, na dan 14. 07. 2016. godine, usvojen je Program političke stranke Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku

 

PROGRAM POLITIČKE STRANKE

BLOKIRANI – DEBLOKIRAJMO HRVATSKU

 

  1.  Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku, u daljnjem tekstu (Stranka) je demokratska, politička stranka koja okuplja blokirane hrvatske građane i sve ostale građanke i građane Republike Hrvatske.

Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku je demokratska politička stranka koja okuplja članove/članice radi ostvarivanja sljedećeg cilja: Deblokada 330.000 dugotrajno Blokiranih Hrvatskih obitelji!
Osnovni ciljevi političke stranke imaju se ostvariti u periodu od najduže godinu dana od  datuma registracije stranke, uključivši period parlamentarnih izbora, te saziva Sabora RH i Vlade RH.

Osnovni ciljevi političke stranke Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku:

  • Moratorij na ovrhe, deblokada imovine i računa građana,
  • Novi Ovršni zakon,
  • Usuglasiti Stečajni zakon sa Zakonom o osobnom bankrotu,
  • Smanjenje porezne represije i
  • Zabrana deložacija iz jedine nekretnine!

Pojašnjenje:

U Hrvatskoj je preko 330.000 obitelji dugotrajno blokirano, blokiranih svih računa i sve imovine. Rast i razvoj Hrvatske blokiran je. Kriza je kao posljedicu donijela pad BDP-a i svih sastavnica potrošnje, a dugovi su rasli što je dovelo do blokade većine hrvatskih obitelji i ekonomskoga sustava u cijelosti. Isto se događa i s državnim proračunom, koji unatoč prohibitivnim mjerama štednje ulazi u sve veće deficite. Kad država sebi želi povećati prihode, ona povećava poreze. Međutim, negativan efekt multiplikacije, odnosa prihoda i troškova, obara progresivno potrošnju, pa su u konačnici državni prihodi niži od prethodnih. Nastavno, dolazi do produbljivanja krize.

Dugovi su ekspandirali na svim razinama sustava. Umjesto konsolidacije, došlo je do ekspanzije javnoga i privatnog duga. Privatni dug je previsok, Blokirani građani RH su dužniji od hrvatske privrede, većina je iz redova dugotrajno nezaposlenih ili umirovljenih, socijalno ugroženih, onih koji više niti ne traže posao, oni koji su emigrirali i oni koji su preselili u zonu sivog tržišta rada.

Restrukturiranje oslonjeno na program forsirane privatizacije dovelo do otpuštanja radne snage i značilo je masovno zatvaranje tvrtki, uništavanje obrta, poljoprivrede, ribarstva, cijelog srednjeg sloja, posebice iz proizvodnih djelatnosti što je i dovelo do neminovne blokade rasta i razvoja Hrvatske.

 

 

Politička stranka Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku

 

Zalaže se da se Ustavnim odredbama, kao zakonu najvišeg pravnog reda, u bilo kojem upravnom, izvršnom ili sudskom procesu ne može, suprotstavljati zakonima, pravilnicima ili bilo kojem drugom obliku pravnih propisa nižeg pravnog reda.

Zalaže se da prezaduženi građani isto kao i vjerovnik imaju jednako pravo na ravnopravnu, javnu i ekspeditivnu zaštitu pred nepristranim sudom.

Zalaže se da prezaduženi ima pravo biti obaviješten o prirodi i razlogu optužnice da je dužan, da se pred sucem suoči sa svjedocima i dokazima protiv sebe, da ima na raspolaganju obvezujući proces u svrhu predstavljanja svjedoka i dokaza u svoju korist, te da ga u obrani pomaže odvjetnik. Jednako pravo pripada i vjerovniku.

Zalaže se da svi procesi u kojima navedeni pravni model nije osiguran, imaju biti stavljeni van snage u skladu sa zakonima RH i EU pravnom praksom, te da svi ovršni postupci i blokade u kojima je vjerovnik obavljao djelatnost bez poštivanja zakona (krediti sa bandere, ilegalne zadruge i kreditni uredi bez dozvole za rad) imaju odmah biti stavljeni van snage.

Zalaže se da se sve pasivne ovrhe stave van snage u vremenskom periodu propisanom u skladu sa zakonima RH i EU pravnom praksom, te da nitko ne smije biti dvaput suđen po istom dugu (ovršen, blokiran), niti ga se u sudskom predmetu može prinuditi da svjedoči protiv sebe.

Zalaže se da se nikome ne može oduzeti sloboda ili imovina putem banke, FINE, javno bilježničkog ili odvjetničkog ureda, a bez Ustavom propisanog sudskog postupka, niti će privatna imovina moći biti oduzeta bez postupka utemeljenog u Ustavu.

Politička stranka Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku

 

Zalaže se za nepovredivost obiteljskog doma i da Država mora jamčiti zamjenski smještaj.

Zalaže se za zabranu tajnog upada u dom bez suglasnosti i prisustva domaćina i vlasnika.

Obzirom na dosadašnju praksu neće se ograničavati pravo građana da brane pravo vlasništva svim zakonskim sredstvima s ciljem zaštite nepovredivosti vlastite osobe, mjesta stanovanja, dokumenata, te imovine od neosnovanih pretraga i zapljena.
Politička stranka Blokirani  – Deblokirajmo Hrvatsku

 

Zalaže se da treba zabraniti pljenidbu i dražbu pokretnina bez sudskog postupka i pravomoćne sudske presude, temeljene na zakonima. Ne može se prodati nečija nekretnina za manje od pune, realne vrijednosti, osim uz suglasnost domaćina i vlasnika. Ni pod kojim uvjetima.

Ne može se zaplijeniti nečija imovina, jedini krov nad glavom za iznos duga koji ne odgovara stvarnoj vrijednosti imovine.

Građanima se mora zajamčiti nepovredivost vlastite osobe, mjesta stanovanja, dokumenata, kao i imovine od neosnovanih mučenja, pretraga i zapljena, te se nalog za pretragu, može dozvoliti samo uz prisustvo vlasnika, samo uz nalog ovjeren od nadležnog suda, temeljem Ustava, uz prisegnutu izjavu i specifičan opis mjesta koje treba pretražiti, kao i osoba ili predmeta koje treba zadržati ili zaplijeniti.

 

 

Politička stranka Blokirani – deblokirajmo Hrvatsku

 

Zalaže se da svaki zaposleni (aktivni ili umirovljenik) mora imati pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i uzdržavanoj obitelji dostojan život. Taj bi se dohodak trebao zaštiti kao Ustavna kategorija i ne bi mogao biti predmetom ovrhe.

Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, poreza i doprinosa, ali samo u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima.

Smatramo da nije prihvatljiva blokada i ovrha malog samozaposlenog poduzetnika, obrtnika, OPG-ovca, ribara, postolara, sladoledara, malog trgovca zato jer nije platio HGK članarinu, mirovinski, zdravstveni doprinos ili jedan od mnogih nameta i članarina, a ne zarađuje dovoljno za osnovno uzdržavanje sebe i obitelji, ili da inspekcija zatvori malog poduzetnika zato jer je u blagajni nađeno pola kune manjka ili viška, kao i da se dug državljanima Hrvatske, malom poduzetniku ili obrtniku multiplicira do u beskonačnost, čak i kad on ne privređuje ili ne zarađuje dovoljno za osnovne potrebe.

 

 

Politička stranka Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku

 

Zalaže se da se porezni, ovršni i inspekcijski sustav treba temeljiti na načelu pravednosti i poštivanja ljudskih prava. Ne može se tolerirati iživljavanje nad osiromašenim građanima, obrtnicima, samozaposlenim poduzetnicima, malim ili velikima.

Poduzetništvo, obrtništvo, poljoprivreda su osnovni stup razvoja države, a lošim je zakonima uništeno. Mi želimo da se na mudar i dostojanstveni način organizira i realizira smisao svrhovitog, poduzetničkog života u Hrvatskoj uz posebnu važnost i smisao u zaštiti i promoviranju Ustavnog reda i pravednosti.

Politička stranka Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku zalaže se za pravo da svi državljani Hrvatske, pred zakonom, budu izjednačeni, ravnopravni, građanin pojedinac i politička ili financijska elita. Običan građanin isto kao i odgovorna osoba javne ili privatne firme, službe, ustanove.

Zalaže se da se više ne dozvoljava da se poduzećima brišu milijuni dugovanja, a građanima pojedincima oduzima sva imovina za 1 kn duga. Sabor RH ne smije donijeti nikakav zakon koji potiče diskriminaciju, a uskraćuje pravnu ravnopravnost i slobodu.

Politička stranka Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku zalaže se za uspostavu društva jednakih pravila,  mogućnosti  i  pravde  za  sve s ciljem prosperiteta i dobrobiti svih njenih sastavnica i

 

građana uz razumnu upotrebu resursa i očuvanje okoliša za buduće generacije, te zaštitu socijalnih i drugih prava članova i članica zajednice.

Poštivanje ljudskih prava, dostojanstva i sloboda, neovisno o svjetonazoru, vjerskoj, rasnoj, nacionalnoj i etničkoj pripadnosti, dobi, spolu, spolnoj/seksualnoj orijentaciji, političkom uvjerenju i socijalnom statusu.

 

Program političke stranke Blokirani-Deblokirajmo Hrvatsku usvojen je na Osnivačkom Saboru, u Zagrebu na dan 14.07.2016.

Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku
Miriam Kervatin

 


statut blokirani deblokirajmo hrvatskurjesenje politicka stranka vlokirani deblokirajmo hrvatsku 2statut, rjesenje o registraciji

Related Posts

Leave a reply